Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Verslag informatieavond De Nienekes

Geplaatst op dinsdag 30 januari 2024

Basisschool De Nienekes in Cuijk krijgt een nieuw schoolgebouw. Daarvoor wordt het huidige gebouw gesloopt. Daarna wordt op dezelfde plaats een zogeheten Integraal Kindcentrum gebouwd. Daarbinnen krijgt basisschool De Nienekes ook weer een plek.
Tijdens de sloop en de bouw moet het onderwijs natuurlijk doorgaan. De kinderen verhuizen daarom tijdelijk naar een noodgebouw ergens anders in Cuijk.

Voor de buurtbewoners en andere belangstellenden is een informatieavond gehouden. Daarin werden de plannen gepresenteerd. Die informatieavond was op 29 november 2023. Van de avond is een verslag gemaakt.

Het verslag kun je hieronder inzien.

Verslag

De gemeente Land van Cuijk, Invitare en Spring Kinderopvang willen een Integraal Kind Centrum (IKC) bouwen op de huidige plek van basisschool 'de Nienekes'. Het plan is om de bestaande gebouwen te slopen. En daarna een helemaal nieuw gebouw te bouwen. In dit nieuwe gebouw zullen de basisschool, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang een plek krijgen. Daarnaast is er ruimte voor inclusief onderwijs. Eind september 2023 is er begonnen met het ontwerpen van een gebouw waarin alle eisen, wensen en ideeën voor het nieuwe IKC in terug te vinden zijn. DAT architecten uit Tilburg is na een selectieprocedure hiervoor gecontracteerd. Deze architect heeft in nauw overleg met de gebruikers een voorlopig ontwerp gemaakt voor het nieuwe schoolgebouw.
Deze 1e informatieavond is bedoeld om het voorlopig ontwerp van het gebouw en openbare ruimte eromheen te laten zien. En om geinteresseerden te informeren over de vervolgstappen en de planning. Natuurlijk kon je ook vragen stellen.

Presentatie

DAT architecten geeft een presentatie, waarin ze laten zien hoe het voorlopig ontwerp eruit ziet. Ook leggen ze uit waarom ze voor dat ontwerp gekozen hebben.
Het gebouw krijgt een hoofdingang aan de Veldweg, maar er blijft ook een uitgang aan de achterkant. Voetgangers zullen de school ingaan via de hoofdingang aan de Veldweg of via de Helwigstraat.

Fietsers kunnen via de achterkant de fietsenstalling en het schoolplein bereiken. Zo ontstaat een zo goed mogelijke scheiding tussen auto- en fietsverkeer, wat voor een zo veilig mogelijke situatie voor de kinderen zorgt. Het gebouw wordt helemaal voorzien van een eerste verdieping. Spring Kinderopvang komt grotendeels in de benedenvleugel langs de Veldweg. De 12 lokalen zitten in de vleugel aan de kant van de Florisstraat en op de verdieping. Bij de ingang op de hoek Veldweg-Florisstraat komt een verdiept speellokaal met een tribunetrap naar de verdieping. In deze hoek van het gebouw wordt de verbinding met het centrum van Cuijk gezocht. Aan de binnenkant is een centrale hal, met daar omheen ruimtes voor vergaderen/spreekkamers, kantoren en een koffiecorner.

In de (openbare) ruimte rond het gebouw zoeken we naar een goede balans tussen extra parkeerplaatsen, een zo goed mogelijke afwikkeling van breng- en haal verkeer en het behoud van bestaande bomen. De ruimte in het gebied is echter beperkt, en de mogelijkheden daardoor ook. Een zo groot mogelijk speelplein maken voor de kinderen is ook een belangrijk uitgangspunt. In deze voorlopige ontwerpfase zijn de ideeën over de inrichting:

  • Inrichting Helwigstraat blijft ongewijzigd. Extra parkeerplaatsen op de hoek Veldweg/Helwigstraat zijn niet gewenst, omdat dat een onveilige situatie oplevert door de voetgangerstoegang tot het schoolplein
  • Langs de Veldweg komen Kiss&Ride parkeervakken om het brengen en halen beter te faciliteren
  • Aan de kant van de Florisstraat wordt gezocht naar een goede balans tussen uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, zo min mogelijk parkeerplaatsen voor ramen en behoud van zoveel mogelijk bomen
  • Parkeergelegenheid aan de zuidkant van de school is niet mogelijk, omdat deze grond niet van de school of de gemeente is. Maar ook omdat een menging met het fietsverkeer minder gewenst is

Reacties

De reacties van de belangstellenden op het ontwerp van het gebouw zijn lovend. Ze vinden het een mooi ontwerp en het merendeel van de aanwezigen is blij dat de school op de huidige locatie blijft. Ook vindt de meerderheid van de aanwezigen dat de belangen van de kinderen het belangrijkste zijn bij het nieuwe ontwerp.

De indeling van het nieuwe gebouw roept wat vragen op van buurtbewoners. De klaslokalen komen nu aan de straatzijde en dit geeft vragen over de privacy. Bewoners pleitten in verband hiermee voor het behoud van de bomen, terwijl andere bewoners juist pleiten voor de aanleg van meer parkeerplaatsen en wijzen op de overlast van de bomen. Daarnaast zijn buurtbewoners bang voor overlast door bouwwerkzaamheden. Zij willen geen last hebben van geluid en bouwverkeer. Ook willen zij op tijd op de hoogte worden gesteld van de sloop- en bouwwerkzaamheden. Andere bewoners geven juist weer aan dat wat hen betreft de bouwwerkzaamheden zolang mogelijk mogen duren, omdat ze dan een periode geen overlast hebben van het brengen en ophalen van de kinderen. Bewoners die aan de achterkant van de school wonen, geven aan dat ze willen dat hun achtertuin / bergingen via het zandpad bereikbaar blijven. Ook geven zij aan dat zij liever geen ramen in de zuidgevel zien i.v.m. privacy.

Omwonenden geven aan dat zij in de huidige situatie overlast hebben van de verkeerssituatie rondom de school. Zij hopen dat er goed naar de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid wordt gekeken. Er ontstaan in de huidige situatie namelijk soms gevaarlijke verkeerssituaties en er is te weinig parkeergelegenheid. Doordat er in de nieuwe situatie meer verkeersbewegingen bij komen (meer diensten in schoolgebouw), zijn buurtbewoners bang dat dit de verkeerssituatie niet ten goede komt. Er wordt geopperd om in de straten eenrichtingsverkeer te maken.

Vervolg

Met de input van de avond gaan alle betrokkenen binnenkort nog eens goed kijken naar het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte. Begin 2024 wordt er, zoals is afgesproken op de avond, met een hele kleine groep vertegenwoordigers uit de buurt naar het ontwerp gekeken. Wat later in het begin van 2024 komt er nog een inloopavond voor de buurtbewoners, speciaal voor de openbare ruimte.

Dit voorjaar komt er nog een inloop- of infoavond, voor zowel het definitieve ontwerp van de school als de openbare ruimte.

Voordat de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden starten (voorlopig gepland half augustus 2024) wordt er nog met de omwonenden gecommuniceerd over de start van de werkzaamheden.

Daarnaast gaf de directrice van de Nienekes aan dat ze een borrel wil organiseren voor omwonenden, oud-leerlingen en ouders bij het afscheid van het gebouw en bij het openen van het nieuwe gebouw.

Afbeelding van het voorlopige ontwerp van Integraal Kindcentrum De Nienekes, gezien vanaf de Veldweg

Afbeelding van het voorlopige ontwerp van Integraal Kindcentrum De Nienekes, gezien vanaf de Veldweg

Afbeelding van het voorlopige ontwerp van Integraal Kindcentrum De Nienekes, van bovenaf gezien

Afbeelding van het voorlopige ontwerp van Integraal Kindcentrum De Nienekes, van bovenaf gezien