Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Privacyverklaring

Door de gemeente Land van Cuijk worden persoonsgegevens verzameld en bewerkt. Voor de uitvoering van diverse wetten geeft de betreffende wet aan welke persoonsgegevens nodig zijn en dus verwerkt mogen worden.

Wettelijk kader

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat mensen het recht hebben op:

In het kader van transparantie heeft de gemeente Land van Cuijk deze privacyverklaring opgesteld en gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op persoonsgegevens die verwerkt worden op grond van de Wet politiegegevens (Wpg)

Bescherming van jouw privacy

De gemeente Land van Cuijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. We verwerken persoonsgegevens doordat jij als inwoner, als ondernemer of als gast gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw (persoons)gegevens. De gemeente Land van Cuijk verstrekt (persoons)gegevens niet zonder jouw toestemming aan derden, tenzij de gemeente daartoe wettelijk bevoegd is. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, staan hierover duidelijke regels. Voor meer informatie over de AVG ga je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (Deze link gaat naar een andere website).

Verwerkingenregister

Wij hebben een register voor gegevensverwerking volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). het Verwerkingenregister gemeente Land van Cuijk (PDF, 1.5 MB). In dit register leggen we vast welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel, of deze persoonsgegevens worden gedeeld met andere partijen en hoelang we de gegevens bewaren.

Beveiligingsmaatregelen

De gemeente gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt de gemeente maatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De gemeente volgt hierin de beveiligingsnormen zoals opgenomen in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de gemeente Land van Cuijk hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

Functionaris gegevensbescherming

Het college van burgemeester en wethouders heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De functionaris gegevensbescherming houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy. Ook is de functionaris gegevensbescherming het aanspreekpunt voor jou als burger en te bereiken via functionarisgegevensbescherming@landvancuijk.nl of per post via:

Jouw rechten

Als inwoner heb je een aantal rechten waardoor je het gebruik van jouw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren. De rechten die je hebt en waardoor je het gebruik van jouw persoonsgegeven door de gemeente kunt controleren zijn:

Inzageverzoek

Je kunt digitaal een inzageverzoek doen met DigiD. Je kunt een schriftelijk verzoek doen per e-mail naar functionarisgegevensbescherming@landvancuijk.nl of per post naar:

AVG klacht

Ben je van mening dat de gemeente jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt, dan kun je een AVG klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming. Je kunt schriftelijk een klacht indienen per mail via fg@landvancuijk.nl of per post naar:

Gemeente Land van Cuijk
T.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Postbus 7, 5360 AA, Grave

Controleren identiteit

De gemeente controleert jouw identiteit om er zeker van te zijn dat jij de persoon bent die je zegt te zijn. Hiervoor kun je bij het verzoek een kopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs sturen. De foto en het BSN zijn niet nodig, dus deze kun je doorstrepen. Je kunt ook de KopieID app van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een andere website) gebruiken. Wil je jouw kopie liever digitaal versturen, dan kun je dit in jouw verzoek aangeven. Jonger dan 16 jaar of onder curatele? Dan doet jouw wettelijk vertegenwoordiger het verzoek namens jou.

Uitbesteden van het verwerken van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van jouw gegevens uitbesteden aan een andere partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van jouw gegevens.

Bewaarplicht

De gemeente Land van Cuijk bewaart jouw gegevens niet langer dan wettelijk is geregeld en voor het doel waarvoor jouw gegevens zijn verzameld noodzakelijk is.

Websites

Wanneer je onze website bezoekt, worden er gegevens over jou vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen, alleen als je een transactie aangaat en een product bestelt. De gemeente Land van Cuijk gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee je ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de AVG. Als je bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op jouw aanvraag te reageren.

Cookies

De gemeente Land van Cuijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website.

Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Land van Cuijk op basis van voortschrijdend inzicht gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Land van Cuijk gepubliceerd zijn.

Wil je meer weten?

Voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens of over jouw rechten, of een klacht hierover, neem je contact op met de gemeente via het e-mailadres functionarisgegevensbescherming@landvancuijk.nl of via het telefoonnummer 0485-854000. Je kunt ook kijken op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.