Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Bijzondere bijstand

Soms krijg je te maken met bijzondere omstandigheden en daardoor onverwachte kosten. Als je deze kosten dan niet kunt betalen, kun je bijzondere bijstand aanvragen. Deze bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere omstandigheden. Dit zijn extra, noodzakelijke, kosten die je moet maken door ziekte, beperking of andere bijzondere redenen.

De vergoeding geldt alleen voor noodzakelijke kosten. Je kunt géén bijzondere bijstand krijgen voor schulden of het wettelijk eigen risico van de zorgverzekering.

Iedereen met een laag inkomen (bijvoorbeeld uit werk, uitkering of pensioen) en geen of weinig eigen vermogen kan bijzondere bijstand ontvangen.

Hoe werkt het

De gemeente bekijkt per aanvraag of je in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en in welke vorm. Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt het volgende bekeken:

Voor wie is het bedoeld

De bijzondere bijstand richt zich op mensen met een inkomen dat lager is dan 120% van de norm algemene bijstand (zie normen algemene bijstand). Dat inkomen kan een bijstandsuitkering zijn maar ook een andere uitkering, een laag salaris of laag pensioen. Jouw vermogen mag ook niet hoger zijn dan een bepaalde grens.

De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op bijzondere bijstand verschillen per kostensoort. Jouw omstandigheden en aard van de kosten bepalen de vergoeding die wordt toegekend, waarbij meespeelt hoeveel je zelf nog kunt betalen.

Het is altijd verstandig om de bijzondere bijstand aan te vragen voordat je de kosten maakt.

Waarvoor kun je bijzondere bijstand krijgen

Voor onderstaande kosten kun je bijzondere bijstand krijgen. Heb je andere kosten, neem dan contact met ons op.

Rechtsbijstand

Soms heb je juridische bijstand nodig. Voor juridische ondersteuning moet je vaak betalen. Als je een laag inkomen hebt en je deze kosten niet kunt betalen, dan kun je toevoeging vragen bij de Raad van de Rechtsbijstand en deze nemen hierover ook een besluit. Jouw juridisch adviseur kan je hierbij helpen.

Deze toevoeging betekent dat de kosten voor mediation of rechtsbijstand worden gesubsidieerd. Als de Raad van de Rechtsbijstand je deze toevoeging toekent dan betalen zij een deel van de kosten van de mediator of advocaat. Daarnaast betaal je altijd een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen. Ook betaal je griffierechten. Voor deze eigen bijdrage en het griffierecht kun je bijzondere bijstand krijgen.

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding:  

Bewindvoeringskosten

Als je door de kantonrechter onder bewind gesteld bent, dan kun je voor de kosten die je aan de bewindvoerder moet betalen, bijzondere bijstand krijgen. De kosten worden vergoed vanaf de datum dat de rechter het bewind heeft uitgesproken. Dit geldt alleen voor de kosten van een zogenaamde beschermbewindvoerder. 

Wanneer je een bewindvoerder hebt in het kader van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), dan kun je voor de kosten die je aan de WSNP-bewindvoerder moet betalen, geen bijzondere bijstand krijgen.

Hoe werkt het

De kantonrechter stelt de hoogte vast van de vergoeding die de bewindvoerder krijgt. Dit bedrag kun je dan vergoed krijgen vanuit de bijzondere bijstand. Er wordt wel gekeken of je de kosten ook op andere wijze vergoed kunt krijgen (een voorliggende voorziening). Als je een inkomen hebt dat hoger is dan 120% van de voor jouw geldende bijstandsnorm, dan kijken wij ook of je zelf een bijdrage kunt leveren in de kosten en hoe hoog deze bijdrage dan is. Dat noemen we de aanwezige draagkracht. De aanwezige draagkracht wordt in mindering gebracht op de voor bijzondere bijstand in aanmerking komende kosten. 

Betaling kosten

De bijzondere bijstand wordt maandelijks overgemaakt op de beheerrekening van de bewindvoerder. Het is niet nodig om achteraf de kosten te verantwoorden, door middel van door de kantonrechter geaccordeerde rekeningen.

Wat heb je nodig 

Reductieregeling

Als je een laag inkomen hebt, is het soms lastig om mee te doen aan activiteiten die geld kosten. Bijvoorbeeld sporten, een hobbyclub of een abonnement bij de bibliotheek. Daarom kun je voor de kosten voor dit soort activiteiten een bijdrage van de gemeente krijgen. Dit heet de reductieregeling.

Voor welke kosten?

Je kunt de bijdrage gebruiken voor:

Voor wie is het bedoeld?

De reductieregeling is voor mensen vanaf 18 jaar met een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm. Dat inkomen kan een bijstandsuitkering zijn, maar ook een andere uitkering, een laag salaris of laag pensioen. Jouw vermogen mag niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Als je studiefinanciering krijgt vanuit de Wet Studiefinanciering (WSF) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) heb je geen recht op de reductieregeling.

Vanaf 1 januari 2024 ontvangen kinderen tot 18 jaar geen vergoeding meer binnen deze regeling. Alle (financiële) ondersteuning voor kinderen van 4 tot 18 jaar zijn opgenomen in het kindpakket.

Hoe hoog is de bijdrage?

De vergoeding is € 200 per kalenderjaar, per gezinslid.

Als je aan de voorwaarden voldoet, betalen wij jou het hele bedrag. Wel moet je het bedrag gebruiken voor de kosten zoals hierboven genoemd. De betaalbewijzen moet je 2 jaar bewaren. Wij kunnen hier later om vragen.

Duurzame gebruiksgoederen

Duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld een koelkast, wasmachine of televisie) zijn algemene kosten, waarvan verwacht wordt dat je die zelf betaalt. Ook wanneer je een laag inkomen hebt. Hiervoor moet iedereen sparen.

Heb je geen geld gespaard dan moet je eerst nagaan of je ergens een lening kunt afsluiten voor deze kosten, bijvoorbeeld bij de Gemeentelijke Kredietbank in Nijmegen (GKB). Je kunt hier een lening aanvragen bij de GKB. Indien de bank erom vraagt kan de gemeente borg staan.

Soms zijn er individuele bijzondere omstandigheden waardoor je de extra uitgaven voor noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen niet zelf kunt betalen of hiervoor geen lening kunt krijgen. Wanneer hiervan sprake is, dan kan er eventueel een lening door de gemeente worden verstrekt. Zorg ervoor dat je de bijzondere bijstand hebt aangevraagd voordat je de kosten gaat maken.

Medische kosten

Medische kosten worden in principe vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Dit betekent dat medische kosten in principe niet in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand. Vind je de vergoeding vanuit de basisverzekering niet voldoende, dan kun je een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Soms zijn er individuele bijzondere omstandigheden waardoor er mogelijk toch bijzondere bijstand verstrekt kan worden. Dit is in ieder geval niet mogelijk als het gaat om de wettelijke eigen bijdrage, de reiskosten voor medische behandelingen of de kosten voor een aanvullende verzekering.  

De gemeente heeft wel een collectieve zorgverzekering afgesloten. Inwoners met een laag inkomen (maximaal 120% van de voor jouw geldende bijstandsnorm) kunnen hieraan deelnemen.

Meer informatie en aanvragen

Neem voor meer informatie of een aanvraag contact op met Sociaal Domein via inkomensondersteuning@landvancuijk.nl of 0485-854444. Het Sociaal domein is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.