Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Woon(zorg)visie

In onze eerste Woon(zorg)visie delen we onze plannen voor meer woningen. Hiermee willen we goed aansluiten op de wens van inwoners die een woning zoeken. De visie gaat niet alleen over de opdracht om meer woningen te bouwen. Het gaat ook over de kwaliteit van de bestaande woningen en alles daaromheen. We sluiten aan op de nieuwe kaders van het Rijk en de afspraken die in de regionale Woondeal (Noordoost-Brabant) staan. Dit hebben we uitgewerkt in vijf belangrijke onderdelen.

Het woningtekort terugdringen

Doel

Ons doel is extra woningen in elke kern. Tot en met 2040 moeten er 6.555 woningen bij komen. Het grootste deel (4.350 woningen) in de jaren tot en met 2030.

Maatregelen

We nemen maatregelen om woningbouw en processen te versnellen, zoals het makkelijker toetsen van nieuwe plannen. We zorgen voor extra plannen en waar het mogelijk is zorgen we voor minder belemmerende regels.

Aanbod van verschillende soorten woningen

Betaalbare woningen

Er is veel vraag naar betaalbare woningen. We nemen maatregelen zodat woningen ook voor langere tijd (niet alleen voor de eerste koper) betaalbaar blijven.

Nieuwe manier van wonen

Ruimte bieden aan bijvoorbeeld tiny houses en hofjes voor ouderen.

Bestaande woningen beter gebruiken

Kansen bieden door bijvoorbeeld woningen te splitsen of generatiewonen toe te staan. Hiervoor werken we de voorwaarden uit.

Alle kernen leefbaar en vitaal

Op sommige plekken (vooral grote kernen) wonen veel kwetsbare inwoners dicht bij elkaar.

Integrale aanpak

We zetten in op een integrale aanpak om de leefbaarheid in deze wijken te verbeteren. Bijvoorbeeld door een betere verdeling van kwetsbare groepen.

Behoud samenhang

In kleine kernen is het behoud van de sociale samenhang belangrijk. Vooral hier willen we particuliere plannen voor woningbouw stimuleren. We bieden ruimte aan woningbouw op plekken waar we kwaliteit kunnen toevoegen, zoals in de centra en het buitengebied.

Wonen met een zorg- of ondersteuningsvraag

In de woonvisie gaan we in op de huisvestingsopgave van meer zorgdoelgroepen. De grootste zorgdoelgroep zijn ouderen.

Tot en met 2040 moeten er 2.600 geclusterde woningen (verdeeld over de gemeente) bij komen. Dit is een manier van wonen waarbij ontmoeten centraal staat. Bijvoorbeeld met een gezamenlijke tuin of woonkamer bij seniorenwoningen. Dit doen we via nieuwbouw en aanpassing van bestaande woningen.

Zelfstandige woningen

In elke kern moet het mogelijk zijn om in een zelfstandige woning oud te worden. Dicht bij voorzieningen is belangrijk. Daarom maken we woonzorgzones, waarbij woningen en zorgvoorzieningen dicht bij elkaar zijn. Met woningcorporaties maken we afspraken om voldoende zelfstandige huurwoningen te bieden voor mensen uit een beschermd wonen locatie en maatschappelijke opvang.

Duurzame woningen en omgeving

Klimaatneutraal

De gemeente wil in 2045 klimaatneutraal zijn. Na 2030 ligt de nadruk op het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Ook nieuwbouw moet (bijna) energieneutraal en aardgasvrij zijn. Tot en met 2030 gaan we 5.400 koopwoningen met energielabel D, E, F of G isoleren. Woningcorporaties verduurzamen hun woningen naar gemiddeld energielabel A.

Klimaatadaptief

We dagen ontwikkelaars uit om woningen en de omgeving van de woningen meer aan te passen aan klimaatverandering. Ook moeten ze meewerken aan het verbeteren van de verschillende soorten planten en dieren in een gebied.