in hetLand van Cuijk

Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken

Samenstelling college van B&W

Wim Hillenaar

(Waarnemend) Burgemeester

Bestuur & Veiligheid

 • Openbare orde & veiligheid
 • Handhaving
 • Dienstverlening
 • Communicatie en coördinatie kernendemocratie
 • Personeel & Organisatie
 • Regionale Samenwerking (waaronder Euregio)
 • Ambassadeursrol Water en natuur

Bouke de Bruin (CDA)

Wethouder / 1e Locoburgemeester

 

Wonen, energie- en warmtetransitie

 • Woonbeleid/ volkshuisvesting
 • Woonwagenbeleid
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Energietransitie
 • Warmtetransitie
 • Doorontwikkeling kernendemocratie

Willy Hendriks-van Haren (Team Lokaal)

Wethouder / 2e Locoburgemeester

WMO, welzijn & participatie

 • WMO
 • Participatiewet & arbeidsmarkt
 • Welzijnsbeleid (inclusief Sociom)
 • Statushouders, asielzoekers en inburgering
 • Sociale werkvoorziening
 • Collectief doelgroepenvervoer
 • Volksgezondheid
 • Sport
 • Accommodatiebeleid
 • Kernendemocratie

Joost Hendriks (CDA)

Wethouder / 3e Locoburgemeester

 

Jeugd, onderwijs & cultuur

 • Jeugdhulp- en beleid
 • Onderwijs/ Kinderopvang
 • Armoedebestrijding/ Schuldpreventie
 • Inkomensondersteuning
 • Bibliotheekwerk
 • Kunst & Cultuur
 • Monumenten, erfgoed en archeologie
 • Kernendemocratie

Maarten Jilisen (Liberaal LVC)

Wethouder / 4e Locoburgemeester
 

Financiën & Economie

 • Financiën
 • Belastingen
 • Economische zaken
 • Grondexploitaties
 • Regionale Economische samenwerking 
 • Evenementen, markten en kermissen
 • Recreatie & Toerisme
 • Inkoop-/aanbestedingsbeleid
 • ICT/digitalisering
 • Kernendemocratie

David Sölez (Team Lokaal)

Wethouder / 5e Locoburgemeester

 

Openbare ruimte & Omgevingsdienst

 • Openbare werken (groen/grijs)
 • Omgevingsdienst Brabant Noord
 • Afvalinzameling & circulaire economie
 • Riolering
 • Verkeer en parkeren
 • Vaarwegen, havens en dijken
 • Begraafplaatsen
 • Kernendemocratie

Mark Janssen (CDA)

Wethouder / 6e Locoburgemeester

Ruimtelijke ontwikkeling en Landbouw

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Vergunningen
 • Transitie buitengebied
 • Landbouw
 • Pacht
 • Vrijkomende Agrarische Bedrijfslocaties (VAB)
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Kernendemocratie

Wethouder / 7e Locoburgemeester

 

Duurzaamheid, Natuur en Mobiliteit

 • Natuurontwikkeling (inclusief bomenbeleid)
 • Klimaat
 • Milieu
 • Water, lucht- en bodemkwaliteit
 • Biodiversiteit
 • Mobiliteit (inclusief openbaar vervoer)
 • Kernendemocratie

De nieuwe gemeenteraad start in 2022 met de procedure voor de kroonbenoemde burgemeester voor de nieuwe gemeente. De waarnemend burgemeester blijft tot die tijd in functie.