Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Opnieuw ontwikkelen Visioterrein, Grave

Het Visioterrein is het terrein aan de Sint Elisabethstraat in Grave waar eerder een school van Koninklijke Visio was voor leerlingen met een visuele beperking. Visio heeft op het oostelijk gedeelte van het terrein een nieuwe, kleinere school gebouwd. Ook is daar de Brede School Grave-Oost (KC De Graaff) gebouwd. De gemeente Land van Cuijk gaat nu de rest van het gebied ontwikkelen. Op het Visioterrein komt ruimte voor parkeren, (beperkte) woningbouw, groen en recreatie.

Vestingvisie

Bij het opnieuw ontwikkelen is rekening gehouden met de Vestingvisie Grave. Dit is een visie hoe Grave zich in de toekomst stedenbouwkundig en ruimtelijk zou kunnen ontwikkelen. De vestingvisie is gemaakt na gesprekken met individuele bewoners, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Een belangrijk onderdeel van de vestingvisie is dat de vroegere vestingwerken van Grave gedeeltelijk hersteld worden, of op een andere manier zichtbaar worden.

Voorlopig ontwerp

Op 10 mei 2022 heeft bureau West 8 tijdens een informatieavond het voorlopige ontwerp gepresenteerd. Voor de ontwikkeling is het nodig dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Wil je meer weten over het bestemmingsplan, bekijk dan het voorlopige ontwerp op het omgevingsloket (Deze link gaat naar een andere website). Een uitgebreide tekening van het voorlopige ontwerp met een omschrijving van alle details kun je als PDF opvragen via 0485-854000.

Van de informatieavond is een verslag gemaakt. Het hele verslag kun je hieronder lezen onder het kopje "Verslag informatieavond".

Op de afbeelding staat een tekening van het visioterrein zoal dat eruit komt te zien na de herontwikkeling. Gedetailleerd met waterpartijen, bomen, bestrating en dergelijke.

Afbeelding: Tekening van het Visioterrein zoals het er na het opnieuw ontwikkelen uit kan komen te zien.

Verslag informatieavond

Op dinsdag 10 mei 2022 was er een informatieavond over de plannen voor het opnieuw ontwikkelen van het voormalige Visioterrein in Grave. Eerder geplande informatieavonden in 2020 en 2021 konden niet doorgaan vanwege het coronavirus. Toch lag de voorbereiding voor het opnieuw ontwikkelen niet stil. Achter de schermen is doorgewerkt. In de zomer van 2020 is gestart met de voorbereidingen om het bestemmingsplan te wijzigen, op basis van het voorlopige ontwerp zoals dat op 10 mei gepresenteerd is. Ook stelde de gemeenteraad van de voormalige gemeente Grave eind september 2021 al geld beschikbaar voor de uitvoering van een aantal fases van het totale plan. Hiermee kan de eerste fase van het plan worden gerealiseerd.

Tijdens de informatieavond presenteerde Bureau West 8 het voorlopige ontwerp. Bureau Pittiger gaf een toelichting op de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.

Na de informatieavond van 10 mei 2022 gaat Bureau West 8 aan de slag met het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp zal later, waarschijnlijk met een inloopavond, worden gepresenteerd. 

De informatieavond

De informatieavond werd geopend door wethouder David Sölez. Daarna nam Penne Hangelbroek van Bureau West 8 het woord met een presentatie over het ontwerp. Na die presentatie was er de mogelijkheid om vragen te stellen vanuit het publiek. Vervolgens presenteerde Nikol van de Goor van bureau Pittiger de bestemmingsplanwijziging en bijbehorende procedure. Hierna konden er weer vragen worden gesteld door het publiek.

Na deze plenaire presentaties was er de mogelijkheid voor de aanwezigen om individuele vragen te stellen aan Bureau West 8, Bureau Pittiger, of de Gemeente Land van Cuijk. Er waren drie stands ingericht waar men terecht kon met vragen, of om tekeningen van dichterbij te bekijken.

Stedenbouwkundige ontwerp

Presentator: Penne Hangelbroek. Aanwezige collega: Frederik Gotemans

Plenaire vragen vanuit het publiek

Er worden zorgen geuit over het ingeplande aantal parkeerplaatsen in combinatie met het doel het centrum van Grave autoluw te maken. Er wordt geopperd om de parkeerplaatsen bij de school te gebruiken wanneer deze niet gebruikt worden. Als de langzaamverkeerverbinding is gerealiseerd is dit een reële mogelijkheid.

Er wordt gevraagd of het mogelijk is de Brugpoort en het fietspad al in fase 1 te realiseren. Er wordt bevestigd dat deze twee onderdelen deel uitmaken van fase 1. Waarbij wordt opgemerkt dat de aanwezige mammoetboom op een hele ongelukkige plaats staat als het gaat om de Brugpoort te realiseren op de oorspronkelijke locatie. Dit vraagt veel aandacht bij het verder uitwerken van het ontwerp.

Er worden zorgen geuit over de toestand van de funderingspalen waar de restanten van de oude vestingmuren op rusten. De waterstand speelt hier een grote rol in en er wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is de restanten van de muur koste wat kost uit te graven en bloot te stellen. Bovendien is het niet de bedoeling dat het grondwaterpeil verandert. Er wordt bevestigd dat dit één van de
onderwerpen is waar bij de verdere uitwerking van het ontwerp nog heel goed naar moet worden gekeken.

Een vraag ging over de afweging tussen ecologische natuurwaarden en het houden van evenementen op het terrein. Hierbij wordt aangegeven dat er bewust voor is gekozen om het evenemententerrein niet rechtstreeks in het bestemmingsplan op te nemen. Het voordeel hiervan is dat per aanvraag van een evenement kan worden beoordeeld of het betreffende evenement passend is voor het terrein en of er wel of geen vergunning voor wordt verleend.

Er worden door diverse aanwezigen zorgen geuit in hoeverre bestaande bomen gehandhaafd kunnen worden. Ook dit is een belangrijk punt van aandacht bij het uitwerken van het ontwerp. In het vroege voorjaar 2022 is er een onderzoek uitgevoerd naar de vitaliteit van de aanwezige bomen. Dat is het vertrekpunt bij het uitwerken van het ontwerp.

Bestemmingsplan

Presentator: Nikol van de Goor. Aanwezige collega’s: Erna Daanen, Lois de Jongh.

Wat is een bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan staat wat er op welke plek in het land ruimtelijk gezien allemaal mag:

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet in het bestemmingsplan past, maar wel in het beleid én niet in strijd is met de wetgeving kan de gemeenteraad het bestemmingsplan aanpassen. Voor het voormalige Visio West terrein is daarom een nieuw bestemmingplan gemaakt.

Hoe ziet een bestemmingsplan eruit?

Het bestemmingsplan bestaat uit drie documenten:

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

  1. Opstellen concept (voorontwerp)
  2. Ter inzage legging voor inspraak
  3. Inspraakreacties verwerken
  4. Opstellen ontwerp bestemmingsplan
  5. Ter inzage legging voor zienswijzen
  6. Zienswijzen verwerken
  7. Opstellen vast te stellen bestemmingsplan
  8. Gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast
  9. Mogelijkheid om beroep in te stellen bij Raad van State
  10. Onherroepelijk bestemmingsplan

Het bestemmingsplan

Op maandag 9 mei 2022 is dit bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website) gepubliceerd en lag het ter inzage in het gemeentehuis in Cuijk. Reageren kon tot en met zondag 19 juni 2022. Een inspraakreactie moest schriftelijk worden ingediend.

Plenaire vragen vanuit het publiek

Een vraag gaat over het aanleggen van infrastructuur voor riool, waterafvoer en dergelijke voor evenementen. Deze zaken zijn nu nog niet opgenomen in de uitvoering, omdat dit niet tot fase 1 behoort. Er is wel ruimte binnen het bestemmingsplan om dit te realiseren.

Er wordt gevraagd op welke termijn het parkeerterrein gerealiseerd kan worden. Omdat het parkeerterrein in fase 1 hoort zal dit als eerste gebeuren, maar daarvoor moet eerst het bestemmingsplan worden vastgesteld. Vanaf het ontwerp bestemmingsplan duurt dit 6 maanden om definitief te maken, mits er geen beroep wordt ingediend bij de Raad van State. Daarna kan pas worden begonnen met fase 1.

Een bezoeker benoemt dat er door natuurinitiatieven uit Grave al eerder een visie is gedeeld met de gemeente over de groene invulling van het terrein. Er wordt gevraagd of hierover nogmaals een zienswijze moet worden ingediend of niet. Anneke Heermans geeft aan dat nu dit voorontwerp er is, er verder ontwikkeld zal worden met de reacties die er op komen. Er wordt opgeroepen om visies en
meningen vooral te delen.

Er wordt een vraag gesteld over de realisatie van de Brugpoort en of de opbrengsten hiervan bepalend zijn voor de haalbaarheid van andere delen van fase 1. Er wordt geantwoord dat de realisatie van de Brugpoort hier los van staat.

Start graafwerkzaamheden 

Vanaf maandag 18 september 2023 zijn er graafwerkzaamheden. Die duren ongeveer 5 weken. Het werk wordt begeleid door archeologen. Geprobeerd wordt om de resten van de oude vestingwerken op te graven. De gemeente wil weten waar die precies liggen. Dat is al eerder onderzocht, maar het is nog steeds niet precies duidelijk.

Bij het graven komt grond vrij. Die wordt op een plaats gelegd waar later ook een verhoging in het landschap komt. Zo kun je al een beetje zien hoe het terrein er straks uit zal zien. 

Om het werkterrein komen bouwhekken. Op het Visioterrein zijn veel parkeerplaatsen. Het kan zijn dat die tijdelijk niet bereikbaar zijn.

Contact en informatie

Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Anneke Heermans, gemeentelijk projectleider voor het opnieuw ontwikkelen Visioterrein via 0485-854000.