Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Waterpark Dommelsvoort

Tussen Beers en Linden ligt het gebied De Kraaijenbergse Plassen. Deze plassen zijn ontstaan door grootschalige (commerciële) ontgronding voor de zandwinning. Al jaren wordt in beleid benoemd dat dit gebied heel geschikt is voor waterrecreatie. Het gebied is ook aangewezen voor toeristische en recreatieve voorzieningen, die verbonden zijn aan de watersport.

Waterpark Dommelsvoort geeft invulling aan de mogelijkheden voor watergebonden recreatie en toerisme. Voor de ontwikkeling van het recreatiepark is in 2012 het bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is een duurzame ontwikkeling, met een goede ruimtelijke kwaliteit.

Bekijk het masterplan en alle kaarten (Deze link gaat naar een andere website) via het raadsinformatiesysteem.

Concept masterplan vastgesteld

Op dinsdag 23 mei 2023 is het concept masterplan Waterpark Dommelsvoort vastgesteld. Hiermee werd een belangrijke volgende stap gezet in de ontwikkeling van Waterpark Dommelsvoort. In dit masterplan staan wensbeelden en kaders voor de ontwikkeling van het vakantiepark aan de zuidkant van de Kraaijenbergse Plassen. Het water- en natuurrijke recreatiepark wordt ontwikkeld door TopParken. Het gaat bestaan uit zo’n 550 recreatiewoningen en 400 ligplaatsen voor boten.

TopParken werkt scenario’s uit voor ontwikkeling Waterpark Dommelsvoort

Door de invoering van de omgevingswet, reacties uit de omgevingsdialoog en de huidige marktomstandigheden kiest TopParken voor een tussenstap in de ontwikkeling van Waterpark Dommelsvoort. Deze tussenstap bestaat uit een reflectie op de huidige plannen en zal uitmonden in een aantal scenario’s. Hierbij wordt aanpassing van het oorspronkelijke plan niet uitgesloten. De scenario’s worden opgesteld met in het achterhoofd een breed spectrum van belangen en perspectieven en met een sterke nadruk op de harmonieuze inpassing in het landschap. Deze verkenning wordt voor het zomerreces vervolgens aan de gemeente voorgelegd.

REACTIE Gemeente Land van Cuijk:

Gelet op de zorgpunten vanuit de omgeving en de omvang en impact van het project, vindt de gemeente Land van Cuijk deze tussenstap een verstandige manier om de situatie te analyseren en met een (mogelijk) aangepast plan te komen. De gemeente wacht met belangstelling deze vervolgstap af.

Presentaties informatieavond 5 juli

Op woensdagavond 5 juli was er een drukbezochte informatieavond over het concept masterplan waterpark Dommelsvoort. Bekijk hieronder de presentaties die zijn gegeven door Dutch Resorts (TopParken).

Nieuwe datum voor thema-avond

De thema-avond over het (concept)masterplan van Waterpark Dommelsvoort op 21 september gaat niet door. Het Milieueffectrapport (MER) en het uitwerkingsplan zijn nog niet compleet genoeg om te kunnen bespreken. Ook hebben we nog geen reactie van de provincie ontvangen en willen we meer tijd nemen voor de reacties die zijn binnengekomen. Hierdoor schuift de planning op. We maken de nieuwe planning én een nieuwe datum voor de thema-avond nog bekend.

Voor het waterpark is een concept ‘masterplan’ gemaakt. Dit plan laat zien hoe het waterpark en de omgeving eruit komen te zien. Daarmee is het een belangrijk uitgangspunt voor de vergunningverlening. Om een besluit te kunnen nemen over het masterplan, moeten we goed weten welke gevolgen het waterpark heeft voor het milieu en de omgeving. Dit komt te staan in het Milieueffectrapport (MER). Het MER en de (milieu) onderzoeken zijn nu nog niet compleet genoeg.

Aandacht voor mening omgeving

Over het concept masterplan spraken de gemeente en ontwikkelaar TopParken de afgelopen tijd uitgebreid met mensen uit de omgeving en betrokken partijen. Bijvoorbeeld tijdens keukentafelgesprekken en een informatieavond. Ook ontvingen we verschillende schriftelijke reacties. We vinden het belangrijk om zorgvuldig naar alle reacties te kijken. Hiervoor is meer tijd nodig. Ook heeft de provincie als bevoegd gezag nog geen reactie gegeven. Deze reactie is wel nodig om over het masterplan uiteindelijk een besluit te kunnen nemen.

Zorgvuldigheid gaat voor snelheid

Wethouder Maarten Jilisen vindt het jammer dat we de eerder gemaakte planning niet halen. Maar hij benadrukt dat zorgvuldigheid echt voor snelheid gaat. Zeker bij zo’n groot project als Waterpark Dommelsvoort. “De effecten op de omgeving, het milieu en de economie moeten helder zijn om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over het masterplan. Daar nemen we meer tijd voor en dat is goed voor alle betrokken partijen.”

Planning

Na deze besluitvormingsstappen start de formele ruimtelijke procedure (onder andere ter inzage leggen ontwerp uitwerkingsplan en Plan MER).

Ontwikkeling Waterpark Dommelsvoort

Waarom wordt hier een recreatiepark ontwikkeld?

Het oostelijk deel van de Kraaijenbergse Plassen is aangewezen voor de ontwikkeling van grootschalige, toeristische recreatieve voorzieningen, verbonden aan de watersport, Waterpark Dommelsvoort geeft hier invulling aan.

Wie ontwikkelt Waterpark Dommelsvoort?

Bij de ontwikkeling van Waterpark Dommelsvoort werken de gemeente en TopParken samen. Het uitgangspunt is een duurzame ontwikkeling met een goede ruimtelijke kwaliteit.

Wanneer wordt gestart met de bouw van het waterpark?

Dit hangt af van van verschillende zaken. We verwachten dat alle ontwerpplannen en onderzoeken aan het eind van 2023 ter inzage worden gelegd. In de periode daarna vindt hierover besluitvorming plaats.

Is er genoeg vraag naar recreatiewoningen?

Ja, er is onderzoek gedaan naar de vraag en het aanbod van recreatiewoningen in deze omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat er kansen liggen. Als volgende stap wordt er nog een uitwerkingsplan gemaakt. Daarin wordt uitgelegd hoe vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Dat geldt ook voor de jachthaven. We verwachten dat er niet teveel aanbod zal zijn.

Hoe komt het waterpark er uit te zien?

Is er al een ontwerp gemaakt voor Waterpark Dommelsvoort?

TopParken heeft een concept masterplan gemaakt. Onderdeel van dit masterplan is de bouw van 550 recreatiewoningen en –appartementen in drie deelgebieden met ieder een eigen identiteit: de Boomgaard, Natuureilanden en Cultuureilanden. Daarnaast komt er een centrumgebied met winkels, restaurants en andere voorzieningen. Ook komt er een jachthaven voor 400 ligplaatsen.

Wat is een masterplan?

In het masterplan zijn de hoofdstructuur en de ruimtelijke inrichting van Waterpark Dommelsvoort uitgewerkt. In het plan staat bijvoorbeeld het ontwerp voor het landschap en de beeldkwaliteiten van de gebouwen en de openbare ruimte. Het doel van het masterplan is om een goed totaalbeeld te geven van het hele gebied. Het is nu nog een concept masterplan omdat er nog met betrokken partijen naar gekeken wordt. Het masterplan wordt daarna vertaald naar het uiteindelijke ontwerp van het park.

Hoe komt Waterpark Dommelsvoort er uit te zien?

In het park komen recreatiewoningen en -appartementen, een jachthaven en (centrum)voorzieningen met een kleine voetgangershaven. Het is de bedoeling om het park zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de groene omgeving met veel water. Daarbij staat, ook op het park zelf, de kwaliteit van de groene ruimte centraal. Ook wordt er gezorgd voor een goede overgang naar de omgeving door het gebruik van natuurlijke materialen en elementen.

Over hoeveel recreatiewoningen gaat het?

In het Masterplan is uitgegaan van in totaal 550 recreatiewoningen (recreatiewoningen en-appartementen). Daarnaast komen er 6 bedrijfswoningen/-appartementen in het gebied.

Welke centrumvoorzieningen komen er?

Het Masterplan gaat nu uit van de volgende voorzieningen in het nieuwe centrumgebied:

Hoeveel ligplaatsen voor boten komen er in de jachthaven?

In het Masterplan is nu uitgegaan van 400 ligplaatsen, een botenhelling met botenlift, detailhandel, horeca met havenkantoor en een winterstalling voor boten.

Hoe wordt er omgegaan met het maken van parkeerplaatsen?

Er wordt gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid bij de recreatiewoningen, de centrumvoorzieningen en de jachthaven.

Wordt er bij het bouwen van de recreatiewoningen rekening gehouden met duurzaamheid?

Bij de nieuwe recreatiewoningen komen zonnepanelen om zelf elektriciteit op te wekken en er wordt een warmtepomp geïnstalleerd voor de verwarming en het warme water. Ook het koken is elektrisch, de woningen zijn daarmee volledig gasloos. Uitgangspunt is verder dat de woningen zo goed mogelijk geïsoleerd worden.

Wordt er rekening gehouden met de lokale biodiversiteit en de natuurwaarden van het gebied?

Als bijdrage aan de lokale biodiversiteit en de natuurwaarden van het gebied worden de woningen zoveel mogelijk ontworpen volgens het principe van natuurinclusief bouwen. Dit is een duurzame manier van bouwen waarbij maatregelen worden genomen om natuur te integreren bij de bouw van woningen. Voorbeelden hiervan zijn groene daken of sedumdaken, geïntegreerde nest- en broedkasten (bijvoorbeeld inmetselkasten) voor vogels of vleermuizen en het gebruik van natuurlijke materialen (hout, riet) waar mogelijk. Ook het weglaten van vogelwering onder de dakpannen en het aanbrengen van nestplankjes onder overstekken kan bijdragen aan de realisatie van nestplaatsen. Deze maatregelen maken het mogelijk nieuwe natuurwaarde te creëren .

Hoe ziet het waterpark er over 30 jaar uit? Hoe wordt dit beschermd?

We verwachten dat de nieuw aangelegde natuur en groenstructuren over 30 jaar volgroeid zijn. Er wordt een Beheer- & Onderhoudsplan gemaakt dat er voor moet zorgen dat de natuur en groenstructuren in stand blijven.

Wat betekent dit voor de omgeving?

Wat betekent dit voor het verkeer?

Het idee is om de weg waaraan Dommelsvoort ligt door te trekken naar de N321. Daarna wordt hier een nieuwe afslag gemaakt met verkeerslichten. De weg op het park zelf wordt vernieuwd. De weg Kerkeveld krijgt vanuit de N321 alleen nog een functie voor de aansluiting van de bestaande woningen. De doorgaande autoverbinding via het Kerkeveld naar de kern van Linden verdwijnt. Voor fietsers en voetgangers blijft deze verbinding wel bestaan. Er wordt ook een nieuwe weg aangelegd naar de jachthaven.

Is het park voor iedereen toegankelijk?

Ja, alle voorzieningen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Wordt er rekening gehouden met de historische en landschappelijke omgeving?

Bij het opstellen van de ruimtelijke visie voor het park is gekeken naar de historische en landschappelijke eigenheid en opbouw van het gebied Dommelsvoort. Het is belangrijk om een duidelijke landschappelijke structuur te behouden en te versterken om de ruimtelijke gevolgen te minimaliseren.

Wat zijn de gevolgen voor de (omliggende) natuur (flora/fauna)?

Er is een jaar lang onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen voor de flora en fauna in het gebied. Natuurlijk is de Wet Natuurbescherming (WNb) van toepassing. Voor de aanwezige soorten zal zo nodig een ontheffing aangevraagd worden. Voor deze aanvraag wordt op dit moment een mitigatie- en compensatieplan uitgewerkt. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in het nog op te stellen uitwerkingsplan en de Milieueffectrapportage (MER). We verwachten de de procedure van deze beide plannen start in de tweede helft van 2023.

Wat zijn de gevolgen voor de uitstoot?

De berekeningen voor stikstof worden op dit moment uitgevoerd. De resultaten zijn onderdeel van de onderzoeken die worden gemaakt voor het uitwerkingsplan en de Milieueffectrapportage (MER).

Is er onderzoek gedaan naar de overlast vanuit het park? Zo ja, wat zijn de resultaten?

Voor de herontwikkeling van het gebied Dommelsvoort bij de Kraaijenbergse Plassen wordt een (aanvullende) MER-procedure gevolgd. Deze MER-procedure is in 2022 gestart met het maken en bekend maken van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie onderzoekt de alternatieven en de verschillende te onderzoeken (milieu)aspecten. In het uiteindelijke MER moeten deze worden meegenomen. Verwacht wordt dat de procedure van de MER verder gaat in de tweede helft van 2023. Dan komen ook de resultaten beschikbaar van de uitgevoerde onderzoeken, met waaronder de mogelijke gevolgen en de te nemen maatregelen.

Is er onderzoek gedaan naar drukte op het water? Zo ja, wat zijn de resultaten en hoe wordt de veiligheid beschermd?

Wij hebben in 2021 en 2022 onderzoek laten doen naar het gebruik van de Kraaijenbergse Plassen. De resultaten van dit onderzoek zijn uitgelegd in het rapport Toekomst Watergebruik Kraaijenbergse Plassen en het uitvoeringsprogramma 2022-2024.

Hoe wordt verkeersdrukte voorkomen?

Er wordt gezorgd voor een goede doorstroming op het park door een goede ontsluiting te maken met brede wegen en gescheiden fietspaden. Het is de bedoeling om voor het waterpark een nieuwe aansluiting te maken op de N321. Met de provincie wordt nog overlegd hoe deze aansluiting er uit komt te zien. Waarschijnlijk komt er een nieuwe kruispunt met verkeerslichten. Daarbij wordt ook gekeken naar de gevolgen voor de verkeersstromen op de N321.

Hoe wordt de leefbaarheid rondom het park beschermd?

Voor het project is ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid belangrijk. Dit om de leefbaarheid voor omwonenden te beschermen én om een fijn verblijf te kunnen aanbieden voor vakantiegasten/eigenaren. Hierin wordt rekening gehouden met mens en dier. Voor beide wordt ruimte gecreëerd. Zo is het de bedoeling om aan de westzijde van het recreatiepark nieuwe natuureilanden aan te leggen waar bijvoorbeeld bevers zich kunnen vestigen. Ook wordt gezorgd voor een goede landschappelijke overgang en inpassing aan de zuidzijde van het gebied: bijvoorbeeld door de aanleg van groenzones. Verder scheiden nieuw aan te leggen watergangen op de grens van het Waterpark de recreatiewoningen van de rest van het gebied.

locatie Dommelsvoort