Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Besluitenlijst 26 maart 2024

Uitnodigingen 26 maart 2024

Z/23/153343 - D/24/1940300

Samenvatting

 1. 24/04 woensdag, Waterschap Aa en Maas: oplevering project Graafsche Raam van 14.30-16.00 uur te Grave, Escharen
 2. 23/05 donderdag, AgriFood Capital: verkiezingsdebat in aanloop Europese verkiezingen van 16.00-19.30 uur te ’s-Hertogenbosch
 3. 09/06 zondag, Sport Vereniging Stevensbeek: jubileum Sportvereniging van 14.00-19.00 uur te Stevensbeek

Besluit:

 1. Wethouder Antoinette Maas aanwezig
 2. Wethouder Maarten Jilisen aanwezig
 3. Wethouder Willy Hendriks-van Haren aanwezig

Raadsinformatiebrief inkomenstoets Wmo

Z/24/170575 - D/24/1933507

Samenvatting

Op 20 februari heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) drie uitspraken gedaan in zaken van gemeenten die net als de gemeente Land van Cuijk binnen de Wmo een inkomenstoets hanteren bij huishoudelijke hulp. De uitspraak van de CRvB is helder: een inkomenstoets binnen de Wmo is wettelijk niet toegestaan. Deze uitspraken zijn aanleiding geweest het beleid opnieuw tegen het licht te houden. Op basis van de uitspraken en het advies van de VNG wordt voorgesteld het beleid aan te passen en geen inkomenstoets te hanteren. Deze aanpassing vereist een wijziging van de verordening. Vooruitlopend op deze wijziging wordt voorgesteld om nu al te stoppen met het toepassen van de inkomenstoets bij huishoudelijke hulp.

Besluit:

 1. Vooruitlopend op een voorgestelde wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Land van Cuijk 2024, geen inkomenstoets toe te passen voor huishoudelijke hulp;
 2. Vast te stellen de Raadsinformatiebrief Inkomenstoets Wmo.

Subsidie Jong Nederland Beers

Z/24/160436 - D/24/1897928

Samenvatting

Naar aanleiding van het inspreken van Jong Nederland Beers tijdens de commissievergadering in november 2023 is op verzoek van de gemeenteraad met het bestuur gesproken over hun financiële zorgen. Gelet op de aard van de activiteiten van Jong Nederland Beers wordt voorgesteld hen aan te merken als scoutingorganisatie. De financiële impact van het nieuwe subsidiebeleid blijkt dan beperkt, zijnde -/-€ 500 per jaar. In ons overleg is ook de maatwerkafspraak waarbij de gemeente de jaarlijkse huurkosten van Jong Nederland in De Kloosterhof volledig vergoed besproken. Voorgesteld wordt om de maatwerkafspraak voor vergoeding huurkosten te continueren totdat er meer zicht is op de toekomst van De Kloosterhof in Beers en daarmee de toekomst van huurder Jong Nederland. Daarnaast, om aan de subsidieregels te voldoen, wordt het college gevraagd om artikel 9 van de Regeling Waarderingssubsidie Jeugd zijnde de hardheidsclausule toe te passen zodat Jong Nederland Beers, in afwijking van het beleid, als stichting subsidie aan mag vragen.

Besluit:

 1. Op grond van artikel 9 van de ‘Regeling waarderingssubsidie jeugd gemeente Land van Cuijk 2024’ af te wijken van voornoemde regeling voor de Stichting Jong Nederland Beers en toe te staan dat de aanvraag voor waarderingssubsidie van de stichting wordt afgehandeld als ware de stichting een vereniging onder de noemer ‘scouting’.
 2. De lopende maatwerkafspraak van de voormalige gemeente Cuijk met de Stichting Jong Nederland Beers inzake een vergoeding van de volledige huurkosten bij gemeenschapsaccommodatie De Kloosterhof te respecteren totdat er besluitvorming is geweest over de toekomstige inrichting De Kloosterhof.

Raadsinformatiebrief Beleidsregels uitstroompremie gemeente Land van Cuijk 2024

Z/24/168809 - D/24/1928311

Samenvatting

De raad heeft 18 december 2023 de Re-integratieverordening Participatiewet Land van Cuijk 2023 vastgesteld.

Middels een amendement is een artikel toegevoegd dat onder voorwaarden een uitstroompremie mogelijk maakt. Het betreft artikel 21 in deze verordening. Ter verdere uitvoering en toepassing van dit artikel 21 zijn voorliggende beleidsregels opgesteld.

Besluit:

 1. Vast te stellen de Beleidsregels uitstroompremie gemeente Land van Cuijk 2024
 2. Vast te stellen de raadsinformatiebrief Beleidsregels uitstroompremie gemeente Land van Cuijk 2024

Toezicht op Onderwijsachterstandenbeleid

Z/24/168515 - D/24/1928226

Samenvatting

Jaarlijks dient een vragenlijst voor de Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (Lokale Educatieve Agenda / Voor- en Vroegschoolse Educatie, afgekort LEA/VVE) van de Inspectie van het Onderwijs ingevuld te worden . Dit jaar wordt voor het eerst gevraagd om de beantwoording van deze vragenlijst te laten vaststellen door het college. In 2023 voldoet de gemeente aan de wettelijke eisen betreffende het bevorderen van integratie, het voorkomen van segregatie, het afstemmen van toelatings- en inschrijvingsprocedures en het bestrijden van onderwijsachterstanden (inclusief (VVE) en onderwijs voor tijdelijke nieuwkomers) in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en bij kinderopvang.

Besluit:

Vast te stellen de beantwoording van de vragenlijst voor de Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/VVE) 2023 van de Inspectie van het Onderwijs.

Samenvoeging basisschool de Wegwijzer met St. Jozefschool

Z/24/162792 - D/24/1918354

Samenvatting

Het voornemen van Optimus is om de Wegwijzer, gevestigd aan de Burg. Ficqlaan 4 te Grave en de St. Jozefschool, gevestigd aan de Beukenlaan 6 te Velp samen te voegen op de locatie van de St. Jozefschool, in de Brede School Velp (Verrekijker). De Wegwijzer verlaat daarmee haar eigen voedingsgebied. Voor het verplaatsen van een school voor Primair Onderwijs buiten haar eigen voedingsgebied geeft art. 84 en verder van de WPO aan dat het college daarin een duidelijke adviesrol heeft. Geconstateerd kan worden dat er geen bezwaren tegen de verplaatsing/fusie.

Besluit:

Een positief advies te geven over de verplaatsing van basisschool De Wegwijzer vanuit Grave naar de BS Velp.

Raadsvoorstel Regionaal Beleidsprogramma Jeugd Regio Noordoost-Brabant 2024-2028

Z/24/167567 - D/24/1923631

Samenvatting

In de Jeugdwet is aangegeven dat gemeenten periodiek een plan vaststellen dat richting geeft aan de door de gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende de taken welke de gemeente in de Jeugdwet zijn toebedeeld. Dit beleidsprogramma 2024-2028 gaat in op de regionale taken en verantwoordelijkheden inzake de toegang tot, inrichting, uitvoering en kwaliteit van specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming. Het Regionaal Beleidsprogramma Jeugd 2024-2028 Noordoost-Brabant zal ter vaststelling voorgelegd worden aan de gemeenteraden van alle tien de gemeenten in de regio Noordoost-Brabant.

Besluit:

Vast te stellen het raadsvoorstel en concept-raadsbesluit betreffende het Regionaal Beleidsprogramma Jeugd Regio Noordoost-Brabant 2024-2028.

Regeling subsidie kermissen gemeente Land van Cuijk 2024

Z/24/170149 - D/24/1935243

Samenvatting

In mei 2023 is het kermisbeleid vastgesteld. In dit beleid werd mede de subsidie en de hoogte van het bedrag van de subsidie van kermissen in zelforganisatie vastgesteld voor de jaren 2024-2029. De subsidieregeling zelf dient echter nog vastgesteld te worden. Deze ligt nu ter vaststelling voor.

Besluit:

Vast te stellen de Regeling subsidie kermissen gemeente Land van Cuijk 2024 naar aanleiding van het Kermisbeleid gemeente Land van Cuijk.

Toezegging adopteren rotonde op de N 321 door gemeente

Z/23/108366 - D/24/1898599

Samenvatting

Er is een toezegging gedaan over de suggestie om een rotonde op de N321, als gemeente te adopteren. De reactie op deze toezegging is verwerkt in een raadsinformatiebrief. Voorgesteld wordt deze vast te stellen.

Besluit:

Vast te stellen de raadsinformatiebrief over de toezegging m.b.t. de suggestie om een rotonde te adopteren, mee te nemen in de overeenkomst met de provincie.

Memo bij raadsvoorstel m.b.t. Natuurvisie Land van Cuijk 2024 tot en met 2030

Z/22/084451 - D/24/1940621

Samenvatting

Voorafgaande aan de commissiebehandeling van de genoemde natuurvisie, zijn door enkele fracties opmerkingen gemaakt, die aanleiding geven tot kleine toevoegingen aan de vast te stellen natuurvisie op 4 april 2024.

Besluit:

Vast te stellen het Memo bij Raadsvoorstel Natuurvisie Land van Cuijk 2024 tot en met 2030.