Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Besluitenlijst 21 mei 2024

Voorjaarsnota 2024 Land van Cuijk

Z/24/177942 - D/24/1976418

Samenvatting

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel met betrekking tot de “Voorjaarsnota 2024 Land van Cuijk” aan. Deze voorjaarsnota bestaat uit de eerste bestuursrapportage 2024 en de kadernota 2025. Hiermee wordt inzicht gegeven in voortgang van zowel de financiën van het lopende jaar als de kaders/richtlijnen voor het volgende begrotingsjaar. De raad stelt de voorjaarsnota (de afzonderlijke onderdelen hiervan) vast.

Besluit:

Vast te stellen het raadsvoorstel en (concept) raadsbesluiten met betrekking tot Voorjaarsnota 2024 Land van Cuijk.

Uitnodigingen 21 mei 2024

Z/23/153343 - D/24/1975860

Samenvatting

 1. 06/06 donderdag, ZLTO: Hooischuurdialoog “het verkleinen van de kloof tussen stad en platteland” van 16.30-18.15 uur te ’s-Hertogenbosch
 2. 19/06 woensdag, Leefbaarheid in de dorpen: Leefbaarheidsfestival van 17.00-21.00 uur te Uden
 3. 12/07 vrijdag, Bibliotheek Sint Anthonis, opening expositie van 19.00-20.00 uur te Sint Anthonis
 4. 27/08 dinsdag, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap: feestelijke bekendmaking over Landgoed Tongelaar van 15.00-17.00 uur te Mill
 5. 09/10 woensdag, Schone Lucht Akkoord: bestuurdersconferentie van 14.30-17.30 uur te ’s-Gravenhage
 6. 16/10 woensdag, Comité Platform Wijk- en Dorpsraden Land van Cuijk: themabijeenkomst van 19.30-22.00 uur
 7. 07/11 donderdag, Parkinson Café in oprichting: feestelijke opening Parkinson Café Land van Cuijk van 14.00-15.00 uur te Beugen
 8. 14/11 donderdag, Zorg- en Veiligheidshuis BNO: 5-jarig jubileum van 13.00-17.00 uur te Nuland
 9. 20/11 woensdag, SVDC: Seminar Crisisbeheersing van 11.30-18.30 uur te Zeist

Besluit:

 1. VKA, college verhinderd, wordt afgemeld
 2. Wethouder Hendriks-van Haren aanwezig
 3. VKA, college verhinderd, wordt afgemeld
 4. Wethouder Maas aanwezig
 5. VKA, college verhinderd, wordt afgemeld
 6. Wethouder Maas aanwezig
 7. VKA, college verhinderd, wordt afgemeld
 8. Burgemeester Moorman, wethouders Hendriks-van Haren en Hendriks aanwezig
 9. VKA, college verhinderd, wordt afgemeld

Raadsinformatiebrief beantwoording schriftelijke vragen FVD Werkbezoek staatssecretaris E. van der Burg

Z/24/178872 - D/24/1972664

Samenvatting

De fractie FVD, Marianne Akkermans, heeft schriftelijke vragen (RIS 2024-V-43) op 29 april ingediend met betrekking tot het werkbezoek van de staatssecretaris E. van der Burg. Voorgesteld wordt de Raadsinformatiebrief ter beantwoording van deze vragen vast te stellen.

Besluit:

Vast te stellen de raadsinformatiebrief ter beantwoording van de schriftelijke vragen van de FVD-fractie met betrekking tot het werkbezoek staatssecretaris E. van der Brug.

Schriftelijke vragen CDA over BOA capaciteit en prioriteit

Z/24/179484 - D/24/1975953

Samenvatting

Ter beantwoording van de door de fractie VDA gestelde schriftelijke vragen (RIS 2024-V-45) over de BOA capaciteit is een raadsinformatiebrief opgesteld. Voorgesteld wordt deze vast te stellen.

Besluit:

Vast te stellen de raadsinformatiebrief ter beantwoording van de schriftelijke vragen van 1 mei 2024 van het lid Jochem Jacobs van de CDA-fractie met betrekking tot BOA capaciteit en prioriteit.

Beantwoording vragen Team Lokaal en voortgang herontwikkeling voormalig gemeentehuis Sint Anthonis

Z/23/122321 - D/24/1973700

Samenvatting

Op 16 april 2024 heeft u ingestemd met het uitgewerkte plan voor de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis in Sint Anthonis. Daarnaast heeft de fractie Team Lokaal (Jan van Riet) heeft op 13 maart 2024 vragen gesteld over de voortgang van de verkoop van het voormalige gemeentehuis in Sint Anthonis (RIS 2024-V-24). Voorgesteld wordt om een raadsinformatiebrief vast te stellen zodat de raad geïnformeerd wordt over de stand van zaken. De vragen van de fractie Team Lokaal worden daarmee ook beantwoord.

Besluit:

De raadsinformatiebrief over herontwikkeling gemeentehuis Sint Anthonis vast te stellen.

Raadsinformatiebrief Schriftelijke vragen van SP over Daklozenopvang

Z/24/179749 - D/24/1972934

Samenvatting

De fractie SP (Bregje van Lieshout) heeft op 2 mei 2024 schriftelijke vragen gesteld over het onderwerp Opvang Daklozen (RIS 2024-V-49). In de raadsinformatiebrief worden de gestelde vragen beantwoord.

Besluit:

Vast te stellen de Raadsinformatiebrief beantwoording schriftelijke vragen van SP over daklozenopvang.

Raadsinformatiebrief Reactie op motie Benutten buitenruimte sportcomplex De Kwel

Z/23/131141 - D/24/1972023

Samenvatting

In de raadsvergadering van 29 juni 2023 is motie 2023-M-28 gewijzigd (Benutten buitenruimte sportcomplex De Kwel) aangenomen naar aanleiding van agendapunt 35 met betrekking tot Bijdrage aan derden zijnde Sportfondsen BV à € 3.478.500,- voor renovatie van sportcomplex De Kwel te Cuijk. Er is overleg gevoerd door het college met de huidige eigenaar en exploitant Sportfondsen. Voorgesteld wordt om de verkennende opzet van Sportfondsen te omarmen en nader te laten uitwerken door Sportfondsen.

Besluit:

De raadsinformatiebrief ‘Reactie op motie Benutten buitenruimte sportcomplex De Kwel’ vast te stellen.

Beantwoording ingekomen brief Stuurgroep MFA-IKC Vierlingsbeek

Z/23/113574 - D/24/1977157

Samenvatting

Uw college heeft op 30 april 2024 het raadsvoorstel ‘Beschikbaarstelling van een bruto krediet à € 705.293 (inclusief btw) voor realisatie van MFA Vierlingsbeek’ vastgesteld. Hierop is op 14 mei 2024 een reactie ontvangen van de stuurgroep MFA-IKC Vierlingsbeek met het verzoek het voorstel aan de raad te herzien in de richting van het door de stuurgroep geformuleerde advies. In dit voorstel wordt voorzien in beantwoording aan de stuurgroep, waarbij de raad via een raadsmemo op de hoogte wordt gebracht voorafgaand aan de commissievergadering over de beantwoording van het college.

Besluit:

 1. De beantwoording van de brief aan de stuurgroep MFA-IKC Vierlingsbeek inzake reactie op raadsvoorstel realisatie MFA-IKC Vierlingsbeek vast te stellen.
 2. De raadsmemo ‘collegereactie op ingekomen brief Stuurgroep MFA-IKC Vierlingsbeek nav raadsvoorstel MFA Vierlingsbeek’ vast te stellen.

Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vraag LLVC inzake 'Technisch onderwijs naar Mill'

Z/24/178358 - D/24/1971956

Samenvatting

Raadslid Liesbeth van Heeswijk (fractie Liberaal LVC) heeft een schriftelijke vraag (RIS 2024-V-42) gesteld ex artikel 35 van het ‘Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Land van Cuijk 2022’ inzake ‘Technisch onderwijs naar Mill’. De vraag refereert naar de problemen met de netcongestie rond de voorgenomen nieuwbouw van de Vakopleiding Techniek en de locatie van het Merletcollege locatie Mill. Voorgesteld wordt de raadsinformatiebrief ter beantwoording van de vraag, vast te stellen.

Besluit:

Vast te stellen de raadsinformatiebrief ‘Beantwoording schriftelijke vraag raadslid Van Heeswijk (fractie Liberaal LVC) inzake Technisch onderwijs naar Mill’.

Schriftelijke vragen FVD betreffende Vakopleiding Techniek

Z/24/178878 - D/24/1974687

Samenvatting

De fractie FvD heeft op 29 april 2024 schriftelijke vragen (RIS 2024-V-44) gesteld over het onderwerp “Nieuwbouw Vakopleiding Techniek, gas d’r op!”. In de Raadsinformatiebrief wordt een antwoord gegeven op de gestelde vragen.

Besluit:

Vast te stellen de raadsinformatiebrief over schriftelijke vragen FVD betreffende de Vakopleiding Techniek.