Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Besluitenlijst 19 maart 2024

Uitnodigingen 19 maart 2024

Z/23/153343 - D/24/1934682

Samenvatting

 1. 02/04 dinsdag, gemeente Bergen: installatie burgemeester Michael Rauner van 18.3-20.00 uur te Nieuw Bergen
 2. 06/04 zaterdag, DuoFietsmaatjes Westerbeek: onthullen duofiets van 13.30-17.00 uur te Westerbeek
 3. 14/04 zondag, gemeente Mook en Middelaar: herdenking 450 jaar Slag op de Mookerheide van 10.00-14.00 uur te Mook
 4. 19/04 of 20/04, vrijdag of zaterdag, Muziekvereniging Juliana Haps: Music Night i.v.m. 90-jarig bestaan om 20.00 uur te Haps
 5. 07/06 vrijdag, Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg: diner jubileumweekend om 18.00 te Maastricht
 6. 07/06 vrijdag, Peelnatuurdorp: symposium Peel Natuurdorpen van 10.00-16.00 uur, locatie nog niet bekend
 7. 21/06 vrijdag, ROC Nijmegen-Boxmeer: Veva Marcheert van 17.30-19.15 uur te Boxmeer
 8. 24/08 zaterdag, Schijt aan de grens Cultureel Festival: Schijt aan de Grens van 12.00-12.15 uur te Overloon
 9. 07/11 donderdag, Provincie Noord-Brabant en anderen: Brabantse studiedag Omgevingsveiligheid, hele dag te Tilburg

Besluit:

 1. Burgemeester Marieke Moorman aanwezig.
 2. College verhinderd, wordt afgemeld.
 3. College verhinderd, wordt afgemeld.
 4. College verhinderd, wordt afgemeld.
 5. Burgemeester Marieke Moorman aanwezig.
 6. College verhinderd, wordt afgemeld.
 7. Wethouder Bouke de Bruin aanwezig.
 8. Wethouder Joost Hendriks aanwezig.
 9. College verhinderd, wordt afgemeld.

Verzoek verhoging structurele subsidie en toekenning eenmalige subsidie voor Omroep Land van Cuijk

Z/24/169604 - D/24/1928852

Samenvatting

Vanaf 2027 worden er zwaardere kwaliteitseisen gesteld aan lokale omroepen. Dit vergt professionalisering. De Streekomroep Land van Cuijk heeft verzocht om een eenmalige subsidie van € 25.000,- voor het aantrekken van een beroepskracht. Door het aantrekken van een beroepskracht (0,5 FTE) kan de Streekomroep naar verwachting in aanmerking komen voor een jaarlijkse stimuleringssubsidie van € 250.000,-. Ook verzoekt de Streekomroep om de structurele subsidie te verhogen naar een bedrag van € 1,57 per huishouden, nu € 1,39. Aan het college wordt voorgesteld de gevraagde subsidie van € 25.000,- te verstrekken en het verzoek tot structurele verhoging van de subsidie af te wijzen.

Besluit:

 1. Streekomroep Land van Cuijk een eenmalige subsidie te verstrekken van € 25.000,-
 2. Het bedrag van € 25.000,- te dekken uit de post onvoorzien 2024;
 3. De financiële gevolgen verwerken in de 1e bestuursrapportage 2024
 4. De structurele subsidie voor deze omroep te handhaven op € 1,39 per huishouden.

Raadsinformatiebrief Evaluatie Samenwerkingsafspraken en nieuw Samenwerkingskader 2024-2027

Z/24/160591 - D/24/1900067

Samenvatting

Onderdeel van het uitvoeringsplan Kernendemocratie 2022-2026 is de samenwerking met de wijk- en dorpsraden. In dit kader zijn in 2022 met de wijk- en dorpsraden concept-Samenwerkingsafspraken 2022-2023 aangegaan. De eind 2023 hierover uitgevoerde evaluatie heeft geresulteerd in het Samenwerkingskader wijk- en dorpsraden en de gemeente Land van Cuijk 2024-2027. Een en ander is interactief met de wijk- en dorpsraden tot stand gekomen en tijdens een themabijeenkomst met de wijk- en dorpsraden op 17 januari 2024 inhoudelijk teruggekoppeld en besproken. Als gevolg van de herindeling en met het vaststellen van het samenwerkingskader worden de oude overeenkomsten (convenanten d) beëindigd.

Besluit:

 1. Vast te stellen het Samenwerkingskader wijk- en dorpsraden en de gemeente Land van Cuijk 2024-2027;
 2. De in het overzicht genoemde 42 wijk- en dorpsraden te erkennen als de 42 wijk- en dorpsraden gemeente Land van Cuijk;
 3. De samenwerkings-/raamovereenkomsten en convenanten van de voormalige gemeenten te beëindigen 1 maand na dagtekening van de uitgaande brief;
 4. De wijk- en dorpsraden te informeren middels een uitgaande brief;
 5. Vast te stellen de Raadsinformatiebrief.

Raadsinformatiebrief Schriftelijke vragen van Liberaal LVC over loten in plaats van wachten

Z/24/165929 - D/24/1930518

Samenvatting

De fractie Liberaal LVC heeft vragen (RIS 2024-V-18 ) gesteld over het loten i.p.v. wachten voor het verkrijgen van een sociale huurwoning. De vragen worden beantwoord d.m.v. een raadsinformatiebrief. Hierin wordt aangegeven dat loten als eerlijk wordt gezien gelet op het feit dat door de schaarste, de verdeling van woningen alleen via wachtlijsten de groep met de kortste inschrijftijd, waaronder jongeren, nauwelijks in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Het effect is beperkt tot 30% van het aanbod, zijnde ca. 150 woningen per jaar waarop loting betrekking heeft.

Besluit:

Vast te stellen de raadsinformatiebrief te beantwoording van de door de fractie Liberaal LVC gestelde vragen over loten.

Kennisnemen van inventarisatie wind-/zon-projecten

Z/22/066466 - D/24/1929106

Samenvatting

De gemeenteraad heeft in nov. 2023 de beleidsstukken voor windenergie en zon-op-land vastgesteld. De vervolgstap (stap 1 uit de beleidsstukken) is het in kaart brengen van de geïnteresseerden (inventarisatie) die wellicht voornemens zijn om een wind of zonproject te starten om zo inzicht te krijgen in de potentiele projecten en te kijken wat er nog mogelijk is binnen de netcongestie en andere uitdagingen. De start van de inventarisatie waarop belangstellenden zich kunnen registreren, is vanaf 23-3-2024 voorzien.

Besluit:

Te starten met het maken van een inventarisatie van wind en zonprojecten.


Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Boxmeer, Steenstraat 80-82, Rapenstraat

Z/23/132941 - D/24/1929756

Samenvatting

In juli 2023 is het principe verzoek ingediend voor het plan ‘SteRaKo’ in Boxmeer. Dit plan voorziet in de sloop van tot voor kort aanwezige opstallen Steenstraat 80 en 82 en de nieuwbouw van commerciële ruimte en appartementen met bijbehorende parkeervoorzieningen. Het plangebied ligt grofweg tussen de Steenstraat aan de noordoostkant, de Rapenstraat aan de zuidoostkant en de Koorstraat aan de zuidwestkant. Het plan is om een nieuw aaneengesloten gebouw, in verschillende architectuurstijlen, op te richten vanaf de Steenstraat dat doorloopt tot het naastgelegen parkeerterrein. Het initiatief voorziet in een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het aanzien van de pleinwand en voorziet in een commerciële functie op de begane grond. Op de verdiepingen krijgt het gebouw een woonfunctie bestaande uit 12 appartementen. Het ontwerpbestemmingplan heeft 6 weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingebracht. Er zijn wel enkele ambtshalve wijzigingen in de regels en verbeelding doorgevoerd, zodat deze goed aansluiten bij de gewenste planvorming.

Besluit:

Het raadsvoorstel en concept raadsbesluit betreffende het bestemmingsplan Boxmeer, Steenstraat 80-82 – Rapenstraat met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBmrSte8082Ra-VA01 gewijzigd vast te stellen.


Raadsvoorstel drietal Verordening Stimuleringsleningen duurzaamheid gemeente Land van Cuijk 2023

Z/23/139695 - D/23/1814690

Samenvatting

Dit voorstel gaat over het intrekken van de twee bestaande verordeningen m.b.t. duurzaamheidsleningen en het vaststellen van een drietal verordeningen te weten de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid woningen gemeente Land van Cuijk 2024, de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid kleine VvE’s gemeente Land van Cuijk 2024, de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid maatschappelijk vastgoed en grote VvE’s gemeente Land van Cuijk 2024. Hierbij worden tevens een tweetal, op 6 april 2023 aangenomen, moties afgehandeld (RIS 2023-M-18 en RIS 2023-M-20). Daarnaast wordt de maatregelen lijst (de bijlage bij de verordeningen) aangepast naar aanleiding van de motie over windwokkels en kleine windmolens die op 6 april 2023 is aangenomen.

Besluit:

 1. In te trekken de Verordening duurzaamheidslening gemeente Land van Cuijk 2023.
 2. In te trekken de Verordening stimuleringsregeling duurzaamheid voor (sport)verenigingen gemeente Land van Cuijk 2022.
 3. Vast te stellen de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid woningen gemeente Land van Cuijk 2024.
 4. Vast te stellen de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid kleine VvE’s gemeente Land van Cuijk 2024.
 5. Vast te stellen de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid voor het maatschappelijk vastgoed en grote VvE’s gemeente Land van Cuijk 2024.

Raadsinformatiebrief Geactualiseerd regioplan 2024

Z/24/167380 - D/24/1925256

Samenvatting

Per 1 januari 2024 zijn we uit de crisismodus en de colleges van B&W zijn zelf verantwoordelijk voor de realisatie van de Oekraïne- en vluchtelingenopvang. De Provinciale Regietafel (PRT) krijgt een belangrijke coördinerende rol. De Spreidingswet en de Tijdelijke Wet Opvang Oekraïners helpen daarbij. Voor de uitvoering van deze opgave zijn een aantal bestuurlijke uitgangspunten geformuleerd. De colleges van B&W zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de bestuurlijke uitgangspunten die opgenomen zijn in het geactualiseerde Regioplan. Voorgesteld wordt om het de bestuurlijke uitgangspunten vast te stellen en de raad te informeren d.m.v. een raadsinformatiebrief waarin ook informatie verstrekt wordt over beschikbare opvangplaatsen, taakstelling m.b.t. opvang statushouders enz.

Besluit:

 1. Vast te stellen de bestuurlijke uitgangspunten 2024 van het geactualiseerde Regioplan – Regio Noordoost Brabant 2024;
 2. De voorzitter van de Regionale Regie Tafel (RRT) middels een brief hierover informeren;
 3. Vast te stellen de Raadsinformatiebrief Geactualiseerd Regioplan 2024 - Regio Noordoost-Brabant.

Raadsinformatiebrief Evaluatie Kermisbeleid 2023

Z/23/126272 - D/24/1920772

Samenvatting

In de raadsvergadering van 25 mei 2023 is een toezegging ( 2023-TZ-20 ) gedaan om het kermisbeleid na de eerste kermisronde in oktober 2023 te evalueren. Het kermisbeleid is in mei 2023 vastgesteld. De jaren ervoor kunnen als overgangsjaren gezien worden waarin een aantal facetten van het kermisbeleid reeds in werking zijn gezet en waarin goed gekeken is naar eventuele nieuwe werkwijzen en waarin tevens een goed overzicht is verkregen van alle kermissen en hoe deze liepen. Inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden van het afgelopen kermisseizoen: waar en hoe zijn deze georganiseerd, hoe zijn deze bezocht en wat zijn de wensen en uitdagingen van de dorpsraden en kermisexploitanten zijn geweest. Gelet op de gedane toezegging wordt voorgesteld de raadsinformatiebrief vast te stellen zodat de raad op de hoogte wordt gebracht van de uitkomsten van de evaluatie.

Besluit:

Vast te stellen de raadsinformatiebrief als reactie op de toezegging over evaluatie van het kermisbeleid.

Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen VVD over JOP Heeswijkse Kampen

Z/24/170223 - D/24/1934561

Samenvatting

De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie VVD over de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) Heeswijkse Kampen vast te stellen.

Besluit:

De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie VVD over de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) Heeswijkse Kampen vast te stellen.

Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen LPG over pand Katrien in Grave

Z/24/167488 - D/24/1928713

Samenvatting

Door de fractie LPG zijn schriftelijke vragen (2024-V-19 ) gesteld over het voormalig Sint Catharina Gasthuis (Katrien) in Grave. Voorgesteld wordt om de raadsinformatiebrief vast te stellen waarin de vragen met betrekking tot het gebruik van deze middelen worden beantwoord.

Besluit:

Vast te stellen de raadsinformatiebrief over de beantwoording van schriftelijke vragen over het voormalig Sint Catharina Gasthuis (Katrien) in Grave.

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Subsidieregeling sanering Varkenshouderijen 2

Z/23/136260 - D/24/1924093

Samenvatting

Op de percelen Molenveldweg 3 in Overloon, Klein Vortum 6 in Klein Vortum, Hattertweg 8 in Vierlingsbeek, Kiekuutweg 1 in Vierlingsbeek en Kiekuutweg 5 in Vierlingsbeek gelegen varkenshouderijen doen mee aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Op alle vijf de locaties wordt het intensieve veehouderijbedrijf beëindigd en worden de locaties herbestemd. De gemeenteraad wordt gevraagd het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Besluit:

Het raadsvoorstel en concept raadsbesluit betreffende het bestemmingsplan Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen 2 met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuSrv2-VA01 gewijzigd vast te stellen.

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Millseweg 13 Beers

Z/22/054820 - D/23/1878570

Samenvatting

Initiatiefnemer is voornemens aan de Millseweg 13 te Beers aan de zuidzijde van het natuurkampeerterrein Landgoed de Barendonk uit te breiden met 15 ecolodges, op de percelen kadastraal bekend als gemeente Cuijk, sectie N, nummers 699 (ged.) en 700. Het natuurkampeerterrein wordt landschappelijk ingericht en ingepast. Het aaneengesloten gebied waarbinnen de ecolodges worden gerealiseerd en een klein gedeelte bij het agrarisch bedrijfslocatie aan de Millseweg 15-17 worden uit het Natuurnetwerk Brabant (NNB) gehaald (kleinschalige herbegrenzing NNB). Tevens wordt op grond van de resultaten van het archeologisch onderzoek de dubbelbestemming archeologie voor het plangebied verwijderd.
Er is een zienswijze ingediend op het plan, deze is beantwoord in de Nota van zienswijzen en wijzigingen.

Besluit:

Het raadsvoorstel en concept raadsbesluit betreffende het bestemmingsplan Buitengebied, Millseweg 13 Beers met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuMillseweg13Be-VA01 vast te stellen.

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Driehoek 11, 11a en 11b te Oploo

Z/23/133131 - D/24/1896957

Samenvatting

Voor het perceel Driehoek 11-11a-11b te Oploo is een bestemmingsplan in voorbereiding ten behoeve van de herbestemming naar Wonen, waarbij de woonboerderij gesplitst wordt in 2 wooneenheden en een Ruimte voor Ruime-woning gerealiseerd word. Daarvoor wordt voorgesteld de bestemming ‘Agrarisch-Melkrundveehouderij’ te wijzigen naar ‘Wonen’. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend die aanleiding geeft het plan deels te wijzigen. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Besluit:

 1. Het raadsvoorstel en concept raadsbesluit betreffende het bestemmingsplan Driehoek 11, 11a en 11b met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuDriehoek11-VA01 gewijzigd vast te stellen.
 2. De anterieure overeenkomst vast te stellen.

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Hoogeind 1c, 1d en 1e Oeffelt

Z/21/737535 - D/24/1928267

Samenvatting

Het bestemmingsplan ‘Hoogeind 1c, 1d en 1e Oeffelt’ maakt de realisatie van drie ruimte voor ruimte woningen (rvr-woningen) tussen de woningen Hoogeind 1 en 1b in Oeffelt ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Boxmeer, sectie Z, no 4480 mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn vijf zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de beantwoording van de zienswijzen zijn opgenomen in de 'Nota van zienswijzen en wijzigingen'. Het bestemmingsplan kan gewijzigd worden vastgesteld. Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

Besluit:

 1. Het raadsvoorstel en concept raadsbesluit betreffende het bestemmingsplan Hoogeind 1c, 1d, 1e Oeffelt met identificatienummer; NL.IMRO.0756.BP21OefHoogeind-VA01 en beeldkwaliteitsplan vast te stellen.
 2. Wethouder Hendriks-van Haren laat aantekenen dat zij meer dan 2 woningen niet wenselijk vindt.


Grondruil percelen Vierlingsbeek sectie N nummer 308, Wanroij sectie L nummers 393 (ged.) en 394, gemeente Mill sectie C nummer 683

Z/24/161689 - D/24/1908073

Samenvatting

In verband met de ontwikkeling van een ecologische verbindingszone en in het verlengde daarvan het gebiedsproces Sint Hubert-Wanroij doet zich de mogelijkheid voor om grond te ruilen (vrijwillige kavelruil). Door deze ruil kan op termijn een ecologische verbindingszone gerealiseerd gaan worden. Er dient zich nu een gelegenheid voor om gronden met een particulier te ruilen. Deze ruil levert een éénmalige opbrengst op. Voor de aankoop van de grond is daarentegen krediet benodigd. Dit krediet levert echter een structurele (rente)last van € 2.266,- per jaar op. Zowel de éénmalige opbrengst als het te voteren krediet zal verwerkt worden in de voorjaarsnota 2024.

Besluit:

 1. Het perceel kadastraal bekend als gemeente Vierlingsbeek sectie N nummer 308 (ged.) ter grootte van 3,4000 ha. ruilen met de percelen kadastraal bekend als gemeente Wanroij sectie L nummers 393 (ged.) en 394, en gemeente Mill sectie C nummer 683 samen ter grootte van 1,4872 ha., onder de voorwaarde dat geen andere geïnteresseerde zich meldt.
 2. Het voor de aankoop benodigde krediet van € 226.602,-, met hieruit voortvloeiende kapitaallast van € 2.266,- per jaar, op te nemen in de Bestuursrapportage 2024.

Vaststellen regeling subsidie groenblauwe schoolpleinen gemeente Land van Cuijk 2024-2027

Z/23/151775 - D/24/1888702

Samenvatting

Binnen het thema Duurzaamheid is een nieuwe subsidieregeling voor het (deels) vergroenen van een schoolplein opgesteld. Met deze gemeentelijke subsidieregeling van maximaal € 15.000,- per school willen wij basisscholen een extra impuls geven aan de realisatie van (een deel van) een groenblauw schoolplein. Het college wordt voorgesteld om deze subsidieregeling vast te stellen.

Besluit:

Vast te stellen Regeling subsidie groenblauwe schoolpleinen gemeente Land van Cuijk 2024-2027.