Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Besluitenlijst 7 maart 2023

Uitnodigingen

Advies

 1. Voorstel: VKA
 2. Voorstel: VKA
 3. Voorstel: burgemeester Moorman of wethouder Sölez
 4. Voorstel: VKA
 5. Voorstel: wethouder Hendriks
 6. Voorstel: burgemeester Moorman en wethouder Hendriks-van Haren

Samenvatting

 1. 23/03 donderdag, PA-Team Provincie Noord-Brabant: brabantborrel van 17.00-19.30 uur in Den Haag.
 2. 31/03 vrijdag, Coördinator Transitietafel Huisvesting Internationale Medewerkers: bezoek huisvestingslocatie van 10.00-12.00 te Zeewolde.
 3. 20/05 zaterdag, Dorpsraad Katwijk: feestelijke opening spoortunnel om 13.30 uur te Katwijk.
 4. 24/03, 25/03 of 06/04 vrijdag, zaterdag, donderdag, Het PON & Telos: Theatervoorstelling Liberty Bell in Den Bosch of Breda.
 5. 26/05 vrijdag, Basisschool Onze Bouwsteen: Feestdag Onze Bouwsteen en Kids Okay van 10.00-10.30 uur te Beugen.
 6. 23/06 zaterdag, GGD Hart voor Brabant: lezing ‘Daag uit die hersenen!’ van 14.00-15.00 uur te Cuijk.

Besluit

 1. VKA
 2. VKA
 3. Wethouder Sölez aanwezig
 4. VKA
 5. Wethouder Hendriks aanwezig
 6. Wethouders Hendriks-van Haren en Hendriks aanwezig

Nieuw besluit op bezwaar naar aanleiding van uitspraak rechtbank Oost-Brabant

Advies

 1. Bezwaarschrift J.L. Bosmans en A. van de Camp, Liefkeshoek 24 Katwijk d.d. 19 november 2021 gegrond verklaren en het besluit d.d. 8 november 2021 te herzien in die zin dat de last als volgt komt te luiden: “Op grond van het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet, in samenhang met afdeling 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht, gelasten wij u het gebruik van het hiervoor aangeduide object als zelfstandige woning te beëindigen en beëindigd te houden”.
 2. Het deel van de last onder dwangsom dat strekt tot verwijdering van voorzieningen uit het poolhouse en de daaraan gekoppelde dwangsom in te trekken.
 3. De motivering van het besluit d.d. 8 november 2021 te herzien conform bijgevoegd concept besluit op bezwaar.

Samenvatting

Op 8 november 2021 heeft het college aan overtreders een last onder dwangsom opgelegd vanwege bouwen van een poolhouse bij een zwembad in afwijking van een verleende omgevingsvergunning en voor de onrechtmatige bewoning van dat poolhouse op de locatie Liefkeshoek 24 Katwijk. Op 21 april 2022 is voor het bouwen alsnog een omgevingsvergunning verleend waardoor deze overtreding was beëindigd. Het besluit van 8 november 2021 is in de bezwaarprocedure gehandhaafd (in een besluit op bezwaar van 24 juni 2022). Overtreders hebben beroep aangetekend bij de rechtbank Oost-Brabant. Op 21 december 2022 heeft de rechtbank het besluit op bezwaar van 24 juni 2022 vernietigd en het college opgedragen een nieuw besluit te nemen op het bezwaarschrift van 19 november 2021. Het college wordt geadviseerd het primaire besluit te herzien zodanig dat alleen nog een last onder dwangsom wordt opgelegd voor de onrechtmatige bewoning van het poolhouse.

Besluit

 1. Bezwaarschrift van betrokkenen zoals genoemd in dit voorstel d.d. 19 november 2021 gegrond verklaren en het besluit d.d. 8 november 2021 te herzien in die zin dat de last als volgt komt te luiden: “Op grond van het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet, in samenhang met afdeling 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht, gelasten wij u het gebruik van het hiervoor aangeduide object als zelfstandige woning te beëindigen en beëindigd te houden”;
 2. het deel van de last onder dwangsom dat strekt tot verwijdering van voorzieningen uit het poolhouse en de daaraan gekoppelde dwangsom in te trekken;
 3. de motivering van het besluit d.d. 8 november 2021 te herzien conform concept besluit op bezwaar;

Beantwoording motie herontwikkeling Scheepswerf Grave

Advies

Vast te stellen de Raadsinformatiebrief ter beantwoording van de motie RIS-2022-Ma-31 betreffende Scheepswerf Grave.

Samenvatting

In de raadsvergaderingen van de voormalige gemeente Grave d.d. 5 juli 2018 en 2 november 2021 zijn twee moties aangenomen aangaande de ontwikkeling van de scheepswerf locatie te Grave. In de raadsinformatiebrief is aangegeven hoe deze moties zijn afgehandeld.

Besluit

Vast te stellen de Raadsinformatiebrief ter beantwoording van de motie RIS-2022-Ma-31 betreffende Scheepswerf Grave.

Beantwoording motie energieopslag

Advies

Vast te stellen de reactie op motie 2022-M-39 gewijzigd betreffende Energieopslag

Samenvatting

In de raadsvergadering van 10 november 2022 is motie 2022-M-39 gewijzigd betreffende Energieopslag aangenomen naar aanleiding van agendapunt 6 met betrekking tot vaststelling programmabegroting 2023 gemeente Land van Cuijk. In een raadsinformatiebrief wordt inhoudelijk gereageerd op de motie, zijnde;

de mogelijkheden van verschillende vormen van energieopslag haar plek te geven in de voortgangsrapportage RES;
ambtelijke capaciteit in te zetten om het opslagvermogen van energie onder de aandacht te brengen in het Land van Cuijk;
onderzoek te doen of energieopslag mogelijk is bij een of meerdere gemeentelijk gebouwen.

Besluit

Vast te stellen de reactie op motie 2022-M-39 gewijzigd betreffende Energieopslag

Verantwoording activiteiten gezondheidsbevordering GGD 2022

Advies

Vast te stellen de raadsinformatiebrief over de Verantwoording activiteiten gezondheidsbevordering van de GGD in 2022.

Samenvatting

De GGD heeft een verantwoording opgesteld van de activiteiten die zij in het kader van gezondheidsbevordering in 2022 heeft verricht. De verantwoording laat zien dat er veel aandacht is voor preventie, stimuleren van gezonde leefstijl in alle levensfasen en voor samenwerking met veel partijen. Er is een raadsinformatiebrief opgesteld om de raad hierover te informeren.

Besluit

Vast te stellen de raadsinformatiebrief over de Verantwoording activiteiten gezondheidsbevordering van de GGD in 2022.

Einde onderwijsgebruik deel gebouwen en perceel Josefschool te Overloon

Advies

 1. Vast te stellen dat het perceel kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek I 10, groot 6180 m2, en de gebouwen gelegen Generaal Whistlerlaan 5 te Overloon na oplevering van het Integraal Kindcentrum Overloon blijvend niet meer nodig zijn voor onderwijsgebruik en hiertoe conform het bepaalde in de wet op het primair onderwijs een gezamenlijke akte met schoolbestuur SKOV op te stellen;
 2. Voor de vrijkomende en terugvallende gebouwen, thans nog in gebruik als schoolgebouw en gymzaal, de voorbereidingen voor sloop op te starten door Team Vastgoed;
 3. Aan Team Ruimtelijke Ontwikkeling te verzoeken een voorstel te doen voor toekomstige ontwikkeling van het perceel.

Samenvatting

Op dit moment wordt een nieuw integraal kindcentrum te Overloon gebouwd op een deel van het perceel van de huidige school aan de Theobaldusweg 54 te Overloon. Verwachte oplevering van de nieuwbouw is medio herfst/kerst 2023. Het deel van het perceel en de gebouwen waar nu nog onderwijs gegeven wordt, valt bij wet terug aan de gemeente. Geadviseerd wordt om reeds de voorbereidingen voor sloop van de bestaande gebouwen op te starten en een ruimtelijke visie te ontwerpen op het vrijkomend perceel.

Besluit

 1. Vast te stellen dat het perceel kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek I 10, groot 6180 m2, en de gebouwen gelegen Generaal Whistlerlaan 5 te Overloon na oplevering van het Integraal Kindcentrum Overloon blijvend niet meer nodig zijn voor onderwijsgebruik en hiertoe conform het bepaalde in de wet op het primair onderwijs een gezamenlijke akte met schoolbestuur SKOV op te stellen;
 2. Voor de vrijkomende en terugvallende gebouwen, thans nog in gebruik als schoolgebouw en gymzaal, de voorbereidingen voor sloop op te starten door Team Vastgoed;
 3. Aan Team Ruimtelijke Ontwikkeling te verzoeken een voorstel te doen voor toekomstige ontwikkeling van het perceel.

Beantwoording schriftelijke vragen Team Lokaal over locatie tijdelijke huisvesting De Nienekes

Advies

Vast te stellen de Raadsinformatiebrief ter beantwoording van schriftelijke vragen van Team Lokaal over de locatie voor tijdelijke huisvesting van basisschool De Nienekes

Samenvatting

Er zijn schriftelijke vragen gesteld over de locatie voor tijdelijke huisvesting van basisschool De Nienekes; De antwoorden hierop worden, zoals gebruikelijk, in een raadsinformatiebrief gegeven. Voorgesteld wordt deze Raadsinformatiebrief vast te stellen.

Besluit

Vast te stellen de Raadsinformatiebrief ter beantwoording van schriftelijke vragen van Team Lokaal over de locatie voor tijdelijke huisvesting van basisschool De Nienekes

Vaststellen wijzigingsplan Zeelandseweg 4 te Langenboom

Advies

 1. Het wijzigingsplan ‘Buitengebied Langenboom, Zeelandseweg 4’ met identificatienummer NL.IMRO.1982.WPBuZeelandseweg4-VA01 vast te stellen;
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat kostenverhaal anderszins is verzekerd

Samenvatting

Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Langenboom, Zeelandseweg 4’ heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het plan. Het plan heeft de fase bereikt om vastgesteld te worden.

Besluit

 1. Het wijzigingsplan ‘Buitengebied Langenboom, Zeelandseweg 4’ met identificatienummer NL.IMRO.1982.WPBuZeelandseweg4-VA01 vast te stellen;
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Vaststelling wijzigingsplan Graafsedijk 14 Beers

Advies

 1. De Nota van zienswijzen en wijzigingen Ontwerp wijzigingsplan 'Buitengebied 2010, Graafsedijk 14 Beers' en wijzigingen betreffende het ontwerp wijzigingsplan 'Graafsedijk 14, Beers' vast te stellen;
 2. Het wijzigingsplan 'Graafsedijk 14, Beers' met identificatienummer NL.IMRO.1684.WPGraafsedijk14-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het collegevoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen bij het gewijzigd wijzigingsplan 'Graafsedijk 14, Beers' (NL.IMRO.1684.WPGraafsedijk14-VA01);

Samenvatting

Dit wijzigingsplan omvat de uitbreiding van het akkerbouwonderdeel, het wijzigen van het agrarisch bouwvlak, respectievelijk het verwijderen van de aanduiding 'intensieve veehouderij' op het perceel aan de Graafsedijk 14 te Beers. Dit wijzigingsplan heeft gedurende zes weken als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Eén zienswijze, m.b.t. een strook voor hoogspanningskabels, geeft aanleiding om het plan hierop aan te passen. Het plan heeft nu de fase bereikt om vastgesteld te worden.

Besluit

 1. De Nota van zienswijzen en wijzigingen Ontwerp wijzigingsplan 'Buitengebied 2010, Graafsedijk 14 Beers' en wijzigingen betreffende het ontwerp wijzigingsplan 'Graafsedijk 14, Beers' vast te stellen;
 2. Het wijzigingsplan 'Graafsedijk 14, Beers' met identificatienummer NL.IMRO.1684.WPGraafsedijk14-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het collegevoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen bij het gewijzigd wijzigingsplan 'Graafsedijk 14, Beers' (NL.IMRO.1684.WPGraafsedijk14-VA01);

Beantwoording raadsvraag LLvC over uitbreiding ViaSana Mill

Advies

Vast te stellen raadsinformatiebrief ter beantwoording van de schriftelijke vraag van LLvC over uitbreiding van ViaSana in Mill.

Samenvatting

De fractie Liberaal Land van Cuijk heeft een vraag gesteld over mogelijke uitbreiding van Via Sana in Mill en in hoeverre het college op de hoogte is van eventuele plannan. Middels een raadsinformatiebrief wordt antwoord gegeven op de gestelde vraag.

Besluit

Vast te stellen raadsinformatiebrief ter beantwoording van de schriftelijke vraag van LLvC over uitbreiding van ViaSana in Mill.