Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Militaire Luchthavens

De gemeente Land van Cuijk ligt vlakbij twee militaire vliegbases: Vliegbasis Volkel en Vliegbasis De Peel. Het Ministerie van Defensie heeft plannen om Vliegbasis De Peel te heropenen. Vliegbasis Volkel is al in bedrijf. Sinds juni 2022 is hier de F-35 gestationeerd.

Op deze pagina kun je informatie over de militaire vliegbases en F-35 vluchten vinden. Je kunt je hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief over de heropening van vliegbasis De Peel.

Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM)

Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) is ingesteld volgens de Wet luchtvaart. Ze heeft twee belangrijke taken: overleg en voorlichting over milieu (meestal geluid) rondom de militaire luchthavens. De COVM is actief voor vliegbasis De Peel en voor vliegbasis Volkel. Er zijn elk jaar twee openbare vergaderingen waar je ook kunt komen. De vergaderdata en vergaderstukken kun je vinden op: www.covm.nl/de-covms (Deze link gaat naar een andere website)

Heropening Luchthaven De Peel

Laatste nieuws: proces heropening weer van start

Na de zomer van 2023 kwam het proces naar heropening van vliegbasis De Peel tijdelijk stil te liggen.

De reden was dat alle ruimtevragen van alle ministeries, een plek krijgen in het Nationaal Programma Ruimte van het Ministerie van BZK. Dus naast defensie ook wonen, energie, natuur, landelijk gebied, economie enzovoort. Dat betekent dat de regering alle opgaven in het gebied De Peel op nationaal niveau in samenhang gaat bekijken en beoordelen. Een nieuw regering gaat vergaderen en besluiten over de Nationale Nota Ruimte. Dat zal, op zijn vroegst, in de loop van 2024 gebeuren.

Nieuwe plannen van Defensie bekend

Defensie heeft intussen onderzoek gedaan naar de benodigde oefen- en verblijfruimten voor de krijgsmachten in Nederland. Hiervoor heeft Defensie een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (Deze link gaat naar een andere website) opgesteld waarin alle plannen en behoeftes van de gehele krijgsmacht staan beschreven, inclusief de locaties die daarbij in beeld zijn. Deze notitie is op 18 december 2023 gepubliceerd.

Mogelijke invloed op onze regio

Defensie gaat in onze regio drie ruimtebehoeftes onderzoeken die invloed kunnen hebben op onze leefomgeving.

Defensie heeft in de NRD aangegeven extra ruimte nodig te hebben voor 2300 sorties van de F35. Een sortie is het opstijgen en landen van één vliegtuig. Hiervoor onderzoekt Defensie verschillende locaties, waaronder vliegbasis De Peel. Dit lijkt een uitbreiding van het eerder benodigde aantal van 1800 sorties.

Vliegbasis De Peel is als alternatieve locatie in beeld voor de aanleg van een zandlandingsbaan voor het opstijgen en landen van het transportvliegtuig C-130 (Hercules). Vanaf 2026 wordt dit transportvliegtuig vervangen door de C-390M. Met prioriteit kijkt Defensie voor deze behoefte naar vliegveld Deelen (Veluwe).

Onze regio is, samen met andere gebieden, in beeld als laagvlieggebied voor helikopters. De beoogde locatie ligt westelijk, aansluitend aan het huidige laagvlieggebied ten zuiden van Venray en richting Asten / Eindhoven.

Zienswijze indienen

De NRD ligt 8 weken ter inzage (Deze link gaat naar een andere website). Van 18 december 2023 tot en met 12 februari 2024. U kunt de NRD bekijken via de website van Defensie.
Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Dat kunnen vragen, opmerkingen of suggesties zijn. U kunt uw zienswijze digitaal indienen via een formulier op de website van Defensie. U kunt ook een brief sturen naar:

Ministerie van Defensie
Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving en Duurzaamheid
o.v.v. Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Defensie verzamelt alle zienswijzen en publiceert daarna een Nota van antwoord. Vervolgens bekijkt Defensie in een milieu-effectrapportage (plan-mer) wat voor invloed een activiteit heeft op bijvoorbeeld de omgeving, het milieu, geluid en de natuur. Defensie vergelijkt zo verschillende locaties met elkaar om te komen tot de meest geschikte locatie voor een activiteit van Defensie. De voorkeurslocaties neemt Defensie op in het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD).

Ruimtevragen in samenhang bekijken

Om de beschikbare ruimte in heel Nederland zo goed mogelijk te verdelen, brengen ook andere ministeries de komende tijd hun ruimtevragen in beeld. Zodat deze in samenhang kunnen worden bekeken. Al deze visies landen in de Nota Ruimte van het Ministerie van BZK. De visie van Defensie, vastgelegd in de NPRD, wordt onderdeel van deze Nota Ruimte. Het nieuwe kabinet maakt vervolgens keuzes over welke activiteit op welke plek in Nederland kan plaatsvinden.

Samenwerken in de regio

De 13 gemeenten in de regio van vliegbasis De Peel trekken samen op om de NRD kritisch door te nemen en een gemeenschappelijke zienswijze op te stellen. We staan ook in contact met beide provincies en met de programmagroep NOVEX de Peel. Tot slot ondersteunen GGD Noord-Limburg en GGD Hart voor Brabant ons bij het opstellen van een zienswijze.

Standpunt gemeente Land van Cuijk

Het college van de gemeente Land van Cuijk vindt de mogelijke heropening van Luchthaven De Peel een ongewenste ontwikkeling.

Het college maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor

Het college heeft aangegeven zich proactief te willen neerzetten in dit dossier. Het kritisch blijven volgen van de ontwikkelingen is namelijk belangrijk voor onze inwoners. (Denk aan geluidhinder, veiligheid, voorkomen overlast). En voor het voorkomen van mogelijke ruimtelijke problemen. Deze proactieve houding is vormgegeven via een ‘Taskforce militaire luchthavens’. Die bestuurlijk en ambtelijk haar acties bespreekt met de gemeenten in de buurt.

Raadsinformatiebrief

Bekijk hier de raadsinformatiebrieven over:

Op de hoogte blijven

Via onze communicatiekanalen word je op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en de belangrijke stappen die worden gezet.

Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie geeft via haar website www.defensie.nl (Deze link gaat naar een andere website) informatie over de voortgang en besluitvorming. Wil je door Defensie op de hoogte gehouden worden van het nieuws en de actualiteiten, meld je dan aan voor "burenmailing De Peel (Deze link gaat naar een andere website)" via informatiedepeel@mindef.nl. Ook vragen kunnen via dit e-mailadres worden gesteld.

Nieuwsbrief gemeente

Ook de gemeente verstuurt bij actualiteiten een nieuwsbrief. Wil je deze ontvangen? Of een eerder verschenen nieuwsbrief opvragen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@landvancuijk.nl.

Vliegbasis Volkel

Op Volkel staan F-35's en F-16's. De F-35 vervangt op den duur alle F-16’s. De belangrijkste taak van de vliegbasis is het leveren van luchtsteun en luchtverdediging. Vliegbasis Volkel is samen met Vliegbasis Leeuwarden en het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen onderdeel van Air Combat Command.

Informatieavond 30 oktober

Op maandag 30 oktober 2023 vond er in Cultureel centrum Myllesweerd een informatieavond plaats. Defensie gaf een presentatie over de stationering van de F 35 op vliegbasis Volkel.

Meer informatie

Wil je meer weten over Vliegbasis Volkel. Kijk op de website van Defensie (Deze link gaat naar een andere website). Of volg de vergaderingen en verslagen van het COVM Volkel (Deze link gaat naar een andere website)