Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Heropening luchthaven De Peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. Op deze pagina staat informatie over het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken. Ook het standpunt van de gemeente Land van Cuijk en het verdere verloop is op deze pagina terug te vinden.

Update maart 2023: Stikstofonderzoek

Stand van zaken stikstofonderzoek

Het ministerie van Defensie laat uitrekenen wat het opnieuw open van vliegbasis De Peel betekent voor de stikstofproblematiek in de regio. Eind maart 2023 wil het ministerie de stikstofberekeningen, en het onderzoek dat daarmee te maken heeft, af hebben. Hierna brengt het ministerie een advies uit aan staatssecretaris Van der Maat. Het is nog niet bekend wanneer het advies af is en wanneer de staatssecretaris een uitspraak doet over het vervolg.

De gemeenten in de regio voeren met de beide provincies, Defensie, de onderzoeksbureaus RHDHV en NLR een informatief overleg. De vragen uit dit onderzoek brengen extra scherpte aan in de manier waarop het stikstofonderzoek wordt uitgevoerd.

Samenwerking gemeenten onderwerp gezondheid

Er is een ambtelijke samenwerking opgezet met de gemeenten waarin vliegbasis Leeuwarden, Volkel en De Peel liggen. De samenwerking richt zich op het thema gezondheid. Bij deze locaties blijkt er behoefte aan inzicht in, en duidelijkheid over gevolgen die er kunnen zijn voor de gezondheid te zijn. De gemeenten in de regio van luchthaven de Peel hebben in overleg met de GGD Friesland, de provincies Noord Brabant en Limburg onderzocht welke vragen er zijn. Op advies van Defensie is ook het RIVM hierbij betrokken. Er wordt gewerkt aan een advies voor Defensie om een landelijk monitoringssysteem en onderzoeksprotocol op te stellen dat zicht richt op de F-35 in Nederland. Hiermee voorkomen we dat iedere locatie onderzoeken gaat uitvoeren.

Standpunt gemeente Land van Cuijk

Het college van de gemeente Land van Cuijk vindt de mogelijke heropening van Luchthaven De Peel een ongewenste ontwikkeling. Het college maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid in de kernen, de gezondheid van onze inwoners, de transitie buitengebied en recreatie. Het college heeft aangegeven zich proactief te willen opstellen in dit dossier. Het kritisch blijven volgen van de ontwikkelingen is namelijk belangrijk voor onze inwoners (geluidhinder, veiligheid, voorkomen overlast) en voor het tegengaan van mogelijke ruimtelijke beperkingen. Deze proactieve houding is vormgegeven via een ‘Taskforce militaire luchthavens’ die bestuurlijk en ambtelijk haar acties afstemt met omliggende gemeenten.

Raadsinformatiebrief

Bekijk hier de raadsinformatiebrief over de heropening van de Peel (Deze link gaat naar een andere website).

Procedure Luchthavenbesluit

Om weer te kunnen vliegen vanaf Vliegbasis De Peel, is Defensie in 2019 gestart met de Procedure luchthavenbesluit de Peel (Deze link gaat naar een andere website).

Informatie vanuit Defensie

Op de website van het ministerie van defensie vind je alle informatie over de heropening van De Peel (Deze link gaat naar een andere website). Daar vind je onder andere een rapport over de effecten op het milieu en uitleg over de Procedure luchthavenbesluit De Peel (Deze link gaat naar een andere website) met een tijdlijn. Op die tijdlijn zie je wanneer er wat gaat gebeuren. Op Defensie.nl kun je ook de Presentatie online informatiebijeenkomst Reactienota De Peel 19 en 24 januari 2022 (Deze link gaat naar een andere website) bekijken.

Op de hoogte blijven

Via onze communicatiekanalen word je op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en de belangrijke stappen die worden gezet.

Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie geeft via haar website www.defensie.nl (Deze link gaat naar een andere website) informatie over de voortgang en besluitvorming. Wil je door Defensie op de hoogte gehouden worden van het nieuws en de actualiteiten, meld je dan aan voor "burenmailing De Peel (Deze link gaat naar een andere website)" via informatiedepeel@mindef.nl. Ook vragen kunnen via dit e-mailadres worden gesteld.

Nieuwsbrief gemeente

Ook de gemeente verstuurt bij actualiteiten een nieuwsbrief. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@landvancuijk.nl.

Terugblik informatiebijeenkomsten belevingsvlucht F-35 

In oktober 2022 organiseerde het Ministerie van Defensie informatiebijeenkomsten over de belevingsvluchten in de omgeving van vliegbasis de Peel.

Tijdens deze belevingsvluchten vloog een F35 van de Koninklijke Luchtmacht in de omgeving van vliegbasis De Peel. Zo konden inwoners een idee krijgen van het geluid van de F35. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) voerde geluidsmetingen uit op een aantal locaties in de omgeving. De resultaten van de metingen zijn openbaar. Het NLR was aanwezig om een toelichting te geven op de manier waarop zij geluidsmetingen deed tijdens de belevingsvluchten. En onderzoeksbureau Invior gaf tekst en uitleg over het belevingsonderzoek, waaraan inwoners konden deelnemen.

Bijeenkomst en presentaties terugkijken

Je kunt de bijeenkomst van 6 oktober terugkijken via de raadsinformatie van de gemeente Venray (Deze link gaat naar een andere website).

Je kunt de presentaties van de verschillende sprekers downloaden via www.defensie.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Documenten bekijken

Op de raadsinformatiepagina kun je documenten bekijken over de heropening van Luchthaven de Peel (Deze link gaat naar een andere website).