Veelgestelde vragen herindelingsverkiezingen

Wanneer is de uitslag op kandidaatsniveau bekend?

De uitslag op kandidaatsniveau wordt bekendgemaakt tijdens de digitale zitting van het centraal stembureau op 29 november om 10.00 uur. Vanwege de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 is de bekendmaking op maandagochtend.

Daarna wordt het proces-verbaal van deze zitting gepubliceerd op de website en ontvangen de gekozen raadsleden een besluit van benoeming.

Wie, naast personen die jonger zijn dan 18 jaar, mogen niet stemmen?

Dat zijn de personen die zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Kiesgerechtigd zijn personen die:

 • op 11 oktober 2021 volgens de Basisregistratie Personen woonachtig zijn in één van de vijf fusiegemeenten;
 • niet van het kiesrecht zijn uitgesloten;
 • op 24 november  2021 achttien jaar of ouder zijn;
 • als zij geen Nederlander en geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zijn: rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onder a, b, c, d, e, of l, van de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een verdrag tussen een internationale organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland, en op 11 oktober 2021 een onafgebroken periode van ten minste vijf jaar ingezetene van Nederland waren en beschikten over een verblijfsrecht als bedoeld onder a.
Wat is het aantal kiesgerechtigden voor de herindelingsverkiezingen?

73.959

Worden de stembussen van de stembureaus voor vervroegd stemmen veilig  opgeslagen en waar zij worden opgeslagen?

De stembussen worden conform de regels van de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 afgesloten, vervoerd en bewaard in een beveiligde ruimte van het gemeentehuis in Boxmeer tot het moment dat de stemmen worden geteld op woensdag 24 november.

Mag een politieke partij gelet op de laatste coronamaatregelen nog een bijeenkomst organiseren in een zaaltje (niet zijnde horeca), na 18.00 uur?

Zaalverhuur na 18.00 uur is niet mogelijk voor recreatie. Een verkiezings- of partijbijeenkomst valt niet onder de noemer recreatie en is dus wel mogelijk na 18.00 uur.

Na 20.00 uur mogen er geen horeca-activiteiten ondernomen worden.

Stem af met de verhuurder. Ook of een CTB verplicht is.

Indien er sprake is van een evenement gelden andere regels.

Neem de volgende algemene adviezen in acht:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Houd 1,5 meter afstand.
Ik wil huis-aan-huis flyeren, hoeveel huishoudens telt gemeente Land van Cuijk i.o.? 

Volgens het CBS telt de gemeente Land van Cuijk i.o. ruim 38.111 huishoudens.
Echter, voor het verspreiden van folders dient wel rekening gehouden te worden met huishoudens met een ja-nee/nee-nee-sticker. Wanneer een folder wordt bezorgd met een lokale krant, wordt daar rekening mee gehouden bij het bezorgen. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met: https://www.lvcnieuws.nl/

Wanneer worden de kandidatenlijsten huis-aan-huis bezorgd?

De kandidatenlijsten worden uiterlijk op de vierde dag voor de stemming aan het adres van de kiezers bezorgd.

Waar stem ik voor bij gemeenteraadsverkiezingen?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen uw gemeente worden gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad.

Hoe kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen?

Kunt u zelf niet naar een stemlokaal gaan? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. U mag zelf kiezen wie u machtigt maar degene die u machtigt (‘de gemachtigde’) moet in het bezit moet zijn van een stempas voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad Land van Cuijk en uw stem gelijktijdig uitbrengen met zijn of haar eigen stem.

Twee soorten machtigingen
U kunt iemand op twee manieren machtigen:

 1. via uw stempas (onderhandse volmacht)
 2. via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

1. Onderhandse volmacht
U vult op de achterkant van uw stempas (bij ‘Volmacht’) de gegevens in van degene die voor u gaat stemmen en ondertekent deze. U laat de persoon die voor u gaat stemmen de achterkant van uw stempas ook ondertekenen en geeft uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. De kopie mag ook een goed leesbare afbeelding van uw identiteitsbewijs zijn op een smartphone of tablet.

2. Schriftelijke volmacht
U bent op de dag van de verkiezing niet in Nederland en wilt iemand machtigen voordat u de stempas heeft ontvangen. Om een schriftelijke volmacht te verlenen, moeten u en degene die voor u gaat stemmen het aanvraagformulier verzoek om bij volmacht te stemmen invullen.  

U stuurt het ingevulde formulier samen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar verkiezingen@boxmeer.nl. of per post naar afdeling Burgerzaken van uw woongemeente.
Adres:

 • Gemeente Boxmeer, Postbus 450, 5830AL Boxmeer;
 • Gemeente Sint Anthonis, Postbus 40, 5845ZG Sint Anthonis;
 • Gemeente Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert, Postbus 7, 5360AA Grave.

Het schriftelijke verzoek kunt u indienen tot uiterlijk 19 november 17.00 uur.

Propaganda in en rond stemlokalen?

Propaganda in het stemlokaal is verboden.
Buiten het stemlokaal mogen propagandamiddelen vrij worden ingezet, maar wij verwachten van de politieke partijen dat propagandamateriaal in alle redelijkheid en met normen van fatsoen wordt ingezet, met dien verstande dat er handhavend wordt opgetreden wanneer:

 1. door de inzet van propagandamiddelen de verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht;      
 2. door de inzet van propagandamiddelen schade aan de eigendommen van derden wordt toegebracht.

Zie ook website kiesraad: Verkiezingscampagne | Verkiezingen | Kiesraad.nl

Mag er publiek aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen?

Er mag publiek aanwezig zijn bij de telling van de stemmen want de telling is openbaar

Mogen raadsleden of kandidaten die op de kandidatenlijst staan lid zijn van een stembureau?

Nee, raadsleden of kandidaten die op de kandidatenlijst staan mogen bij de herindelingsverkiezingen geen lid zijn van het stembureau.

Wat zijn de openingstijden van de stembureaus?

Op maandag 22 november, dinsdag 23 november en woensdag 24 november zijn de stembureaus open van 7.30 – 21.00 uur.