Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Opvang voor mensen met een verslaving in Cuijk

Gemeente Land van Cuijk, woningcorporatie Mooiland en een (nog te selecteren) zorgaanbieder willen gaan samenwerken om een 24-uurs opvang voor mensen met een verslaving te realiseren aan de Gildekamp in Cuijk. Deze opvang zal vermoedelijk in 2025 open gaan.

24 uur zorg

Het aantal mensen met een verslaving is flink toegenomen, ook in onze gemeente. Voor deze inwoners is het vaak moeilijk om zelfstandig in een reguliere woning te wonen. Zij hebben een plek nodig waar 24 uur zorg en toezicht is. En waar zij de kans krijgen om aan hun herstel te werken. Een dergelijke opvanglocatie is er nog niet in onze gemeente. Voorheen moesten inwoners uit het Land van Cuijk hiervoor naar voorzieningen buiten de regio. Ook deze opvanglocaties zitten echter vol.

Verantwoordelijkheid

Omdat we als gemeente de verantwoordelijkheid hebben en voelen om deze opvang te organiseren, zijn we op zoek gegaan naar een locatie hiervoor. Na een uitgebreid onderzoek kwam de locatie aan de Gildekamp (op het braakliggend terrein tussen het gebouw van het Waterschap en het voormalige ODBN) als meest passende locatie naar voren.

Beheergroep

Om omwonenden, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen goed mee te nemen bij de realisatie en het beheer van de opvang, wordt er door de (nog te selecteren) zorgaanbieder een beheergroep opgericht.

2025

Het is de bedoeling dat de opvang in 2025 de deuren opent. Er is dan plaats voor 24 mensen met een verslaving. De bouwwerkzaamheden zullen waarschijnlijk starten in 2024. Mooiland zal het pand gaan realiseren. De zorgaanbieder moet nog worden geselecteerd en wordt de huurder van het pand.

Vraag & Antwoord opvang mensen in verslaving (werkend aan herstel)

Wat is een opvang voor mensen in verslaving (werkend aan herstel)?

In de opvang worden inwoners met een langdurige verslaving opgevangen (verslaving aan genotsmiddelen zoals alcohol en drugs). Zij krijgen permanente zorg en er is 24 uur toezicht. Dit wordt verzorgd door een gespecialiseerde zorgaanbieder. Tijdens hun verblijf wordt gewerkt aan het herstel. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, wordt langdurige zorg geleverd.

Voor wie is de opvang bedoeld?

De voorziening is bedoeld voor inwoners met een verslavingsprobleem. Deze inwoners hebben al langere tijd problemen met een verslaving, waardoor ze (tijdelijk) in deze voorziening worden opgevangen. Zij krijgen hier 24 uur per dag de benodigde ondersteuning, passende zorg en een beschermde woonomgeving. Er wordt gewerkt aan herstel. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, wordt ook langdurige zorg geleverd. Er zijn 12 plekken beschikbaar voor inwoners die aan herstel werken en 12 plekken voor inwoners die langdurige zorg nodig hebben.  

Waarom is deze opvang nodig?

Het aantal mensen met een verslaving is fors toegenomen. Voor deze mensen is het vaak moeilijk om in een reguliere woning te wonen door de problemen die bij de verslaving komen kijken. Door hen een plek te bieden met 24 uur toezicht, zorg en ondersteuning krijgen zij de benodigde passende zorg én de kans om te werken aan hun herstel. We voorkomen dat zij overlast veroorzaken in hun buurt of zelfs op straat belanden. De leefbaarheid wordt hierdoor verbeterd.

Wat houdt de 24 uurs begeleiding in?

Dit betekent dat er in de opvang dag en nacht personeel van de zorgaanbieder aanwezig is voor toezicht, de nodige hulp en begeleiding.

Wie is de zorgaanbieder?

Dat is nog niet bekend. Nu het principebesluit over de locatie is genomen, is de volgende stap het sluiten van een intentieovereenkomst met woningcorporatie Mooiland die het pand gaat bouwen. Daarna wordt de aanbestedingsprocedure gestart om een geschikte zorgaanbieder te selecteren. Deze zorgaanbieder gaat het pand huren van Mooiland.

Waarom is er voor de locatie Gildekamp gekozen?

Door de toename van het aantal mensen met een verslaving zitten bestaande opvanglocaties in de regio (Oss en omliggende regio’s) inmiddels vol. We vinden het als gemeente onze verantwoordelijkheid om de opvang van onze inwoners met een verslaving te organiseren. We zijn daarom vorig jaar op zoek gegaan naar een locatie hiervoor. Voor dit locatieonderzoek hebben we strenge randvoorwaarden opgesteld waarbij goed gekeken is naar de omgeving maar bijvoorbeeld ook rekening is gehouden met de afstand naar verschillende voorzieningen zoals het station en het centrum. De locatie aan de Gildekamp (braakliggend terrein tussen Waterschap en voormalige ODBN) kwam uit dit onderzoek als de meest passende locatie naar voren.

Past de ontwikkeling in het bestemmingsplan?

De ontwikkeling past in het huidige bestemmingsplan. Het bestemmingsplan biedt de ruimte om een dergelijke zorginstelling op deze locatie te bouwen.

Hoe word ik als buurtgenoot betrokken/op de hoogte gehouden?

We vinden het belangrijk om je als buurtgenoot goed te informeren en te betrekken. Dit doen we door het organiseren van informatiebijeenkomsten zoals woensdag 25 januari en door het versturen van een nieuwsbrief op bepalende momenten in het proces (zoals de inrichting van de locatie). Daarnaast gaat de (nog te selecteren) zorgaanbieder een beheergroep oprichten. Via deze beheergroep wordt een afvaardiging van jouw buurt (en/of wijkraad en/of parkmanagement) betrokken bij de inrichting en het beheer van de opvang.

Wat betekent de komst van de opvang voor mijn buurt?

In de eerste plaats zal dit betekenen dat er op termijn (in 2024) bouwwerkzaamheden zullen gaan plaatsvinden op de locatie (Gildekamp 6). Het is de bedoeling dat de opvang vervolgens in 2025 wordt geopend. Vanaf dan zal het op de locatie drukker zijn omdat er 24 mensen gaan wonen en er permanent steeds enkele medewerkers van de zorgaanbieder zullen zijn. Het gaat hier om bewoners die vanwege hun verslaving specifieke zorg en begeleiding nodig hebben én krijgen. Medewerkers van de zorgaanbieder zijn hiervoor dag en nacht op de locatie aanwezig en houden toezicht. Met de aanbieder maken wij tijdens de aanbesteding van de zorg afspraken over het beheer van de voorziening. De aanbieder krijgt de opdracht om te zorgen dat overlast wordt voorkomen. Mocht je toch overlast ervaren dan is de aanbieder het aanspreekpunt waar je 24/7 bij terecht kunt. Met de beheergroep (met afvaardiging uit jouw buurt) voert de zorgaanbieder structureel overleg.

Wanneer gaat de opvang open?

Het is de bedoeling dat de opvang in 2025 in gebruik wordt genomen. Hiervoor moeten nog een aantal stappen worden gezet:

Wat betekent een principebesluit?

Met het principebesluit zegt het college van burgemeester en wethouders dat het positief staat ten opzichte van de bouw van een opvang op deze betreffende locatie. Dit is een eerste stap in de realisatie. Nu dit besluit is genomen, wordt er vervolgens nog een intentieovereenkomst gesloten met woningcorporatie Mooiland (de toekomstige eigenaar van het pand) en wordt  er een zorgaanbieder  gecontracteerd. Deze vervolgstappen kunnen pas worden genomen nadat het college een dergelijk principebesluit over de locatie heeft genomen.