Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Laarakker Noordwest, Haps

In het gebied tussen Haps en de A73 ligt Regionaal Bedrijvenpark Laarakker. Het bedrijvenpark bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel. Het noordelijk deel bestaat uit twee delen, Laarakker Noord en Laarakker Noordwest. Op onderstaande afbeelding is de ligging van het bedrijventerrein te zien.

Het grootste gedeelte van het bedrijventerrein is inmiddels in gebruik. Om de ontwikkeling van Bedrijvenpark Laarakker af te ronden, willen wij Laarakker Noordwest opnieuw een bedrijfsbestemming geven.

Voorgeschiedenis

In 2009 is het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Laarakker’ vastgesteld. Laarakker Noordwest was destijds onderdeel van dit bestemmingsplan en positief bestemd tot bedrijventerrein.

In 2015 is het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Laarakker Zuid’ vastgesteld. De provincie wilde destijds meewerken aan dit bestemmingsplan onder de voorwaarde dat de totale netto oppervlakte aan bedrijfsbestemming voor Bedrijvenpark Laarakker niet werd vergroot. Daarom is in het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Laarakker Zuid’ voor Laarakker Noordwest tijdelijk weer een agrarische bestemming opgenomen. Daarbij is toen de afspraak vastgelegd dat de realisatie van Laarakker Noordwest weer kan starten als 70% van de gronden op Laarakker Noord en Zuid is uitgegeven. Nu dat punt is bereikt, is het moment gekomen om Laarakker Noordwest opnieuw een bedrijfsbestemming te geven.

Beoogde ontwikkeling

Het doel van het bestemmingsplan is het (opnieuw) bestemmen van Laarakker Noordwest als bedrijventerrein. Voor de ligging van de bedrijfsbestemmingen en de verdeling tussen lokaal bedrijventerrein (het overgrote deel van het terrein) en regionaal bedrijventerrein (de noordoostelijke hoek van het terrein, grenzend aan Laarakker Noord) zijn de bestemmingsgrenzen uit het oorspronkelijke bestemmingsplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarakker’ overgenomen. Dit bestemmingsplan maakt daarmee op hoofdlijnen dezelfde ontwikkeling mogelijk als het bestemmingsplan uit 2009. Wel is de regeling op onderdelen aangepast, zodat die aansluit bij de actuele planregeling die in de latere bestemmingsplannen ‘Bedrijvenpark Laarakker Noord’ (2017) en ‘Bedrijvenpark Laarakker Zuid’ (2015) is opgenomen. Het Noordwestelijk deel blijft daarmee bestemd voor kleinschaligere bedrijven met een lagere milieucategorie vergelijkbaar met de zone direct langs de Oeffeltseweg.

Stedenbouwkundig plan

De huidige stedenbouwkundige visie voor Bedrijvenpark Laarakker is in 2015 vastgesteld bij de vaststelling van bestemmingsplan Laarakker Zuid. Omdat de stedenbouwkundige visie zich met name richt op het grootschalige deel van Laarakker, is gekozen voor Laarakker Noordwest een nadere uitwerking te maken op de bestaande stedenbouwkundige visie. Daarbij is ook de nabijheid van woningen bij Laarakker Noordwest een belangrijk aandachtspunt. Vanuit het oogpunt van het beperken en voorkomen van hinder richting de nabijgelegen woningen aan de Cuijkseweg, is in de nadere uitwerking met name (meer) richting gegeven aan hoe bedrijven zich moeten positioneren binnen hun kavel en zijn nadere richtlijnen gesteld met betrekking tot verlichting en reclame-uitingen. Zowel het stedenbouwkundig plan als de regels behorende bij het bestemmingsplan zetten sterk in op het creëren van een kwalitatieve overgang van buitengebied naar bedrijventerrein en het voorkomen van een ongewenste uitstraling van het bedrijventerrein naar de omgeving.

Ten opzicht van het eerdere bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan uit 2009, is in de nadere uitwerking de groenzone aan de westzijde in eerste instantie verbreed van 25 meter naar circa 40 meter. Naar aanleiding van de ingekomen inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan is in het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan de groenzone nog verder verbreed naar circa 70 meter. Daarnaast zal langs de gehele westzijde een grondwal worden aangelegd. Ter invulling van de groenzone is in afstemming met de direct omwonenden een groenplan uitgewerkt

Voorontwerpbestemmingsplan

Om de ontwikkeling van Laarakker Noordwest mogelijk te maken is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit voorontwerpbestemmingsplan heeft van 1 juli tot en met 28 juli 2021 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van het voorontwerpbestemmingsplan is een aantal inspraakreacties ingediend. De beantwoording van deze reacties is als bijlage 17 opgenomen bij het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan (info en contact)

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van woensdag 22 december 2021 tot en met dinsdag 1 februari 2022. Een uitgeprint exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. Je kunt de stukken ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt je aan de gemeenteraad van Cuijk, postbus 7, 5360 AA Grave. Het maakt daarbij niet uit dat de gemeente Cuijk vanaf 1 januari 2022 is overgegaan naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Voor een mondelinge zienswijze kun je contact opnemen met mevrouw K. Jilesen, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, via het algemene telefoonnummer 0485-854000. Zienswijzen kunt je niet per e-mail indienen.

Contact over ontwerpbestemmingsplan

In deze coronatijd is het organiseren van een informatieavond niet goed mogelijk. Daarom kan iedereen (digitaal) contact opnemen met de projectleider en de specialist ruimtelijk beleid. Daar kun je aan hen vragen stellen of opmerkingen maken.

Heb je interesse in digitaal contact met de projectleider en de specialist ruimtelijk beleid meld je dan aan bij karin.jilesen@landvancuijk.nl. Er wordt dan contact met je opgenomen voor het inplannen van een overleg via Microsoft Teams. Het is handig als je bij de aanmelding ook al jouw vraag stelt. Als het gebruik van Microsoft Teams lastig voor je is, dan kun je ook om een telefonische afspraak vragen.

Planning en vervolgstappen

Van december 2021 tot januari 2022 ligt het ontwerp 6 weken ter inzage. Het verwerken van de zienswijzen gebeurd in het eerste kwartaal van 2022 en duurt ongeveer 2 maanden. In het tweede kwartaal van 2022 wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat duurt 2 tot 3 maanden.

Documenten

Bekijk de documenten op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Informatie

Heb je vragen over de ontwikkeling van Laarakker Noordwest, neem dan contact op met Paul Baeten, projectleider bestemmingsplan RBL BV, via info@laarakker.com.