Informatie voor politieke partijen

Op deze pagina publiceren we informatie voor de kiezers.

Voor de aankomende activiteiten kunt u in onze agenda kijken. Recente raadsinformatie vindt u hier. De nieuws en openbare bekendmakingen vindt u terug op één pagina.

Digitale leeromgeving voor (kandidaat-)raadsleden

Onlangs bereikte ons de vraag of we ook een trainingsprogramma aanbieden voor kandidaat-raadsleden. Dat is niet het geval. Wel wijzen u graag op de gratis digitale leeromgeving voor raadsleden. De leeromgeving is opgezet en ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden samen met de Vereniging van Griffiers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Lees verder >

Declareren kosten VOG

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het (justitiële) verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of er sprake is van strafbare feiten die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Op justis.nl vindt u meer informatie over het aanvragen van een VOG. Ook voor kandidaat-raadsleden is een VOG van groot belang. De kosten voor maximaal 15 VOG’s per partij worden betaald door de gemeente. Kandidaten kunnen de kosten declareren. Ook een politieke partij kan dat namens een kandidaat doen. Er wordt gevraagd om een betaalbewijs. Maak gebruik van het volgende declaratieformulier VOG. Vul voor iedere VOG een formulier in.

Toolbox gemeenteraadsverkiezingen 2022

Onze samenleving wordt helaas steeds vaker geconfronteerd met de effecten van ondermijnende criminaliteit. Welke invloed heeft dit op de kwaliteit en integriteit van het openbaar bestuur? Hoe wapenen we ons tegen integriteitsrisico’s die door ondermijnende criminaliteit ontstaan? Het is van belang om (kandidaat-)raadsleden bewust te maken van dergelijke risico’s en hierover het gesprek aan te gaan. De Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland heeft de ‘toolbox gemeenteraadsverkiezingen 2022’ ontwikkeld. Deze onlangs door de Commissaris van de Koning aan de burgemeester aangeboden toolbox biedt een overzicht van bruikbare instrumenten die kunnen worden ingezet in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en de raadsperiode die daarop volgt. De toolbox kan ook worden ingezet voor de herindelingsverkiezingen van 24 november 2021. U vindt de toolbox hier. Eerder dit jaar ontvingen de politieke partijen een brief van de burgemeesters over het onderwerp integriteit van kandidaten.  

Brieven van organisaties voor politieke partijen

Diverse organisaties vragen bij de politieke partijen aandacht voor zaken die zij belangrijk vinden voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Brieven van organisaties vindt u onder Verkiezingen LvC - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).

Veelgestelde vragen

Wanneer is OSV beschikbaar en wanneer wordt hiervoor een bijeenkomst georganiseerd?

Het programma (OSV) voor politieke partijen komt begin september beschikbaar, het programma kan dan gedownload worden vanaf de website van de Kiesraad. Mocht het aanpassen en het testen van het OSV2020 programma voorspoediger verlopen dan op dit moment de verwachting is, dan komt het programma mogelijk eerder beschikbaar. Anders dan bij het oude OSV programma, is het bij het OSV2020 programma mogelijk om de gegevens van de kandidaten en inleveraar te importeren vanuit een spreadsheet bestand. Met behulp van het spreadsheet kunnen partijen de kandidaten die ze op de kandidatenlijst willen vermelden voorbereiden en zodra het OSV2020 programma beschikbaar is importen in het adresboek. Als partijen gebruikmaken van de spreadsheet import, dan scheelt dat bij het opgeven van de kandidaatsgegevens in het programma en kunnen de geïmporteerde kandidaten via het adresboek direct geplaatst worden in het lijstoverzicht in het programma. Informatie over het spreadsheet bestand is op de volgende pagina beschikbaar: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/adviezen-en-publicaties/formulieren/2021/06/17/spreadsheet-voorbereiding-kandidaatstelling. Voor de instructie van de verkiezingssoftware (OSV) wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd. U krijgt hiervoor een uitnodiging zodra de datum bekend is. Helaas is bij ons deze datum nog steeds niet bekend. Voor meer informatie verwijs ik u naar de Kiesraad.

Ik wil huis-aan-huis flyeren, hoeveel huishoudens telt gemeente Land van Cuijk i.o.? 

Volgens het CBS telt de gemeente Land van Cuijk i.o. ruim 38.111 huishoudens.
Echter, voor het verspreiden van folders dient wel rekening gehouden te worden met huishoudens met een ja-nee/nee-nee-sticker. Wanneer een folder wordt bezorgd met een lokale krant, wordt daar rekening mee gehouden bij het bezorgen. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met: https://www.lvcnieuws.nl/

Wanneer worden de kandidatenlijsten huis-aan-huis bezorgd?

De kandidatenlijsten worden uiterlijk op de vierde dag voor de stemming aan het adres van de kiezers bezorgd.

Zijn alle partijen een waarborgsom verschuldigd?

Nieuwe en bestaande lokale politieke groeperingen, die onder een bepaalde naam deel willen nemen aan de herindelingsverkiezing op 24 november 2021 moeten deze aanduiding (naam) uiterlijk op 30 augustus 2021 bij het centraal stembureau van de gemeente Boxmeer laten registreren. Lokale groeperingen die op dit moment geregistreerd zijn in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert of Sint Anthonis en willen deelnemen aan de herindelingsverkiezing, moeten zich dus allemaal opnieuw registreren bij het centraal stembureau in de gemeente Boxmeer. Landelijke politieke groeperingen waarvan de aanduiding al geregistreerd is voor deelname aan de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale politieke groeperingen waarvan de aanduiding al geregistreerd voor deelname aan de verkiezing van Provinciale Staten van Noord-Brabant, hoeven zich niét opnieuw te registreren. Bij het registreren van deze aanduiding (naam) moet er een waarborgsom van € 112.50 betaald worden. Deze waarborgsom wordt teruggestort wanneer een geldige kandidatenlijst wordt ingediend. Bij het inleveren van de kandidatenlijsten moet er voor alle partijen een waarborgsom van € 225,- betaald worden. Heeft u ook een vraag over de organisatie van de verkiezingen? Mail deze dan naar verkiezingen@boxmeer.nl.

Downloads

Contact

Met vragen over de organisatie van de verkiezingen kunt u terecht bij: verkiezingen@boxmeer.nl
andere vragen kunt u stellen via griffie@landvancuijk.nl