Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Besluitenlijst 13 september 2022

Uitnodigingen 13 september 2022

Samenvatting

 1. 16, 17 en 18/09 weekend Hippisch Festijn Grave: 3-daags paardensportevenement te Escharen
 2. 21/09 woensdag EGS ’20: Jeugdinterland Nederland O17-Ierland O17 te Escharen om 19.00 uur
 3. 06/10 donderdag Industriële Kring LvC en N-L: Algemene Ledenvergadering van 7.30-9.30 uur te Heijen
 4. 08/10 zaterdag JOGG en NL2025: 3e editie NLvitaal landelijk 2022 van 12.00-17.00 uur te Utrecht
 5. 12/10 woensdag Gemeente Land van Cuijk: Opening eerste energiecafé om 19.30 uur te Maashees

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

 1. V.K.A.
 2. Wethouders Hendriks-van Haren zal aanwezig zijn.
 3. Wethouder Jilisen zal aanwezig zijn.
 4. V.K.A.
 5. Wethouder De Bruin zal aanwezig zijn.

Raadsvoorstel ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026

Samenvatting

Het ontwerp Regionaal Veiligheidsplan omvat de doelen, ambities en uitgangspunten voor de komende vier jaar zoals deze zijn opgesteld door de 32 gemeenten in Oost-Brabant, samen met politie, Openbaar Ministerie en andere partners, waaronder de TF-RIEC (Taskforce Brabant-Zeeland-Regionaal Informatie en Expertise Centrum), de Zorg- en Veiligheidshuizen en de verschillende programmaraden c.q. bestuurlijke werkgroepen. De gemeenteraad wordt verzocht om een zienswijze te geven.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toegankelijkheid gemeentelijke website

Samenvatting

Op 1 -1-2022 is de gemeentelijke website live gegaan. Vervolgens is gewerkt aan het optimaliseren van de toegankelijkheid van de site. Na een succesvolle audit op 14 juli is gebleken dat www.gemeentelandvancuijk.nl voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1). Daarmee kan ook worden voldaan aan de verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren. Dit laatste is inmiddels gebeurd. Voorgesteld wordt om de raad hier te informeren d.m.v. een raadsinformatiebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Project Hackshield ten behoeve van cyberveiligheid voor kinderen

Samenvatting

In de Integrale Veiligheidsplannen geldend tot en met 2022 binnen het Basisteam Maas & Leijgraaf is Digitale Veiligheid (cybercrime en cybersafety) een prioriteit. Concrete plannen, zoals project Hackshield, zijn beschikbaar gesteld door de Programmaraad Cybercrime en kunnen worden ingezet om de bewustwording ten aanzien van cybercriminaliteit bij kwetsbare groepen (jongeren, bedrijven en senioren) te vergroten. De Bestuurlijke Regiegroep heeft in het overleg van 7 februari 2022 uitgesproken om Hackshield bij alle 32 gemeenten in Oost-Brabant uit te rollen. HackShield is een instrument (transmediale cybersecurity game) om kinderen tussen 8 en 12 jaar cyberweerbaar te maken. U wordt voorgesteld om project Hackshield uit te rollen binnen de gemeente Land van Cuijk.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

 1. De overeenkomst met Stichting Hackshield Future Cyber Heroes aan te gaan ten einde uitvoering te geven aan project Hackshield voor een periode van 3 jaar, zodat kinderen tussen 8 en 12 jaar via een game kennis maken met de digitale gevaren waardoor hun bewustwording wordt vergroot.
 2. Ten aanzien van de uitvoering van deze overeenkomst, de Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Land van Cuijk op 2 onderdelen aan te passen, namelijk artikel 8.1 (intellectueel eigendom) en artikel 14.1 (aansprakelijkheid) en artikel 14.5 toe te voegen.
 3. Voor dit project jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen van € 4.026,88 inclusief BTW gedurende een periode van 3 jaar.

Convenant Interventieteam Maas en Leijgraaf (IML)

Samenvatting

De gemeente Land van Cuijk sluit met haar convenantpartners gemeente Maashorst, Politie Oost-Brabant (Basisteam Maas en Leijgraaf), Omgevingsdienst Brabant-Noord, Belastingsamenwerking Oost-Brabant een convenant voor de oprichting van een Interventieteam Maas en Leijgraaf (IML). Doel van dit op te richten IML is vergroting van de leefbaarheid en veiligheid in de aangesloten gemeenten. Dit wordt gerealiseerd door middel van het integraal aanpakken van handhavingsknelpunten, (complexe) overlastsituaties en ondermijningszaken. Om ervoor te zorgen dat de vaste teamleden van het IML gebruik kunnen maken van de benodigde bevoegdheden in de gemeenten Maashorst en Land van Cuijk dient er een aanwijzing als toezichthouder plaats te vinden. Binnen de gemeente Land van Cuijk vindt dit plaats voor de medewerkers van de gemeente Maashorst.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

 1. Het convenant "Convenant Integrale overheidshandhaving 2022 – 2026, Interventieteam Maas en Leijgraaf" te ondertekenen
 2. Burgemeester Hillenaar namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk dit Convenant te laten ondertekenen.
 3. Het opgestelde categorale aanwijzingsbesluit voor de toezichthouders die in het Interventieteam Maas en Leijgraaf werkzaam zijn vast te tellen.
 4. De raadsinformatiebrief vast te stellen.

Raadsvoorstel Aanvullend budget voor uitvoering Verordening Starterslening gemeente Land van Cuijk 2022

Samenvatting

Op 3 januari 2022 is de Verordening startersleningen voor de gemeente Land van Cuijk vastgesteld. Voor de uitvoering van deze verordening wordt gebruik gemaakt van de eerder door de voormalige gemeenten beschikbaar gestelde financiële middelen (circa 1.580.00 euro). De starterslening is populair als gevolg waarvan de beschikbare budgetruimte inmiddels volledig is belegd. Om te voorkomen dat er geen startersleningen meer verstrekt kunnen worden, moet de raad gevraagd worden om het rekening-couranttegoed dat de gemeente hiervoor aanhoudt bij de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten (SVn) met € 1.500.000 aan te vullen. Het raadsvoorstel om dit te regelen ziet hierop toe. Voorgesteld wordt dit vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijziging beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022

Samenvatting

Op 19 april zijn door het college beleidsregels eenmalige energietoeslag vastgesteld. Inmiddels is door het kabinet besloten de energietoeslag verder te verhogen naar € 1.300,-. Daarnaast is de aanvraagtermijn voor de energietoeslag verruimd en is er recentelijk jurisprudentie ontstaan rondom het uitsluiten van studenten bij de energietoeslag. Dit tezamen leidt tot de voorgestelde wijzigingen van de beleidsregels eenmalige energietoeslag.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

 1. De gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022 vast te stellen;
 2. De raadsinformatiebrief eenmalige energietoeslag vast te stellen.

Aanvraag tot verhuur van een leegstaand lokaal in basisschool 't Stekske te Langenboom

Samenvatting

Het schoolbestuur Optimus vraagt toestemming voor de verhuur van een leegstaand groepslokaal in basisschool ’t Stekske in Langenboom. Het verzoek voldoet aan wettelijke bepalingen. Als zodanig kan toestemming worden verleend

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijziging bouwheerschap nieuwbouw Kindcentrum De Sprong

Samenvatting

In 2021 is door de gemeente Sint Anthonis het project 'nieuwbouw basisschool De Sprong met woningbouw' opgezet als 1 gezamenlijk bouwproject op het schoolterrein aan het Lindenplein in Wanroij met de gemeente in de rol van bouwheer. Op grond van recente jurisprudentie en aanbestedingsregels is dit project van gezamenlijke nieuwbouw school met woningbouw echter stop gezet. Het krediet voor de nieuwbouw van de 10-klassige basisschool De Sprong was in 2021 al toegekend. Er wordt nu in 2022 verder uitvoering gegeven aan de nieuwbouw van deze school. Het schoolbestuur Optimus heeft daartoe in het projectoverleg met de gemeente van 20 april 2022 desgevraagd gemeld het bouwheerschap te willen voeren. Het advies is hiermee in te stemmen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

 1. Het bouwheerschap van de vervangende nieuwbouw van Kindcentrum De Sprong te Wanroij bij het schoolbestuur Optimus Primair Onderwijs te laten, zoals opgenomen in artikel 103 van de Wet op het primair Onderwijs.
 2. Taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van dit bouwheerschap vast te leggen in een nader vast te stellen bouwheerovereenkomst
 3. De inhuur tot 1 november 2022 van de externe projectleider voor het gemeentelijk bouwheerschap als zodanig niet te verlengen.
 4. Aan Optimus een eerste betaling toe te kennen van € 353.300 (10% van het beschikbare krediet) ter dekking van de aankomende kosten als bouwheer.
 5. Bij het door de bouwheer hierna aan te leveren Definitief Ontwerp te komen tot een definitief totaalkrediet, met inachtneming van het in de verordening opgenomen actuele normbedrag voor nieuwbouw, de stijging van bouwkosten en alle bijkomende kosten waaronder sloopkosten en kosten tijdelijke huisvesting.

Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Gennep en Land van Cuijk 2022

Samenvatting

De gemeente is toezichthouder op het openbaar onderwijs (Stichting Invitare). Zij controleert of de stichting financieel gezond is en ziet toe op de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Er is een gemeenschappelijke regeling met de betrokken gemeenten om dit vorm te geven. De gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs wordt gewijzigd als gevolg van de gemeentelijke herindeling en de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Uitgangspunt van deze wijzigingen is dat het een actuele regeling is, die zo veel mogelijk aansluit bij de huidige werkwijze rondom het toezicht houden op het openbaar onderwijs.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Mandaatbesluit PLANgroep 2022

Samenvatting

Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is het de taak van het college om schuldhulpverlening aan haar inwoners te geven. PLANgroep is binnen de gemeente Land van Cuijk de uitvoerder van schuldhulpverlening. Om die taak uit te oefenen, moet PLANgroep beschikken over een mandaat op basis waarvan zij deze bevoegdheid namens het college uit kan en mag oefenen. Middels dit besluit wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 dat mandaat aan PLANgroep verleend.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Raadsvoorstel Verordening uitsluitend recht specifieke diensten

Samenvatting

Met een verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten wordt de wettelijke grondslag gecreëerd om partijen opdrachten te gunnen, zonder dat een aanbestedingsprocedure wordt gevolgd (bijvoorbeeld SAS-diensten). Het betreft dan bedrijven met een maatschappelijke en sociale doelstelling (bedrijven die zich bijvoorbeeld inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). De partij aan wie uitsluitend recht wordt verleend is dan exclusief bevoegd om het werk, de levering of de dienst uit te voeren. Voor SAS-diensten (sociale en andere specifieke diensten) boven de € 750.000,- bestaat een vereenvoudigde procedure, waarbij de opdrachtgever grote keuzevrijheid heeft over hoe de aanbesteding ingekleed wordt. In deze situatie zal de opdracht worden gepubliceerd op TenderNed, waarbij het voornemen tot gunning aan IBN wordt bekendgemaakt.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarstukken 2021 voormalige gemeenten Land van Cuijk

Samenvatting

De vijf jaarstukken 2021 zijn opgesteld en worden aan de raad van 29 september voorgelegd ter vaststelling. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het volledige positieve saldo als volgt te bestemmen:

 1. Een bedrag van € 218.480 storten in de reserve psychische kwetsbaren
 2. Een bedrag van € 21.618.520 storten in de algemene reserve

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

 1. Vast te stellen het raadsvoorstel jaarstukken 2021 met bijbehorende bijlagen
 2. Vast te stellen de vijf toelichtingen met het overzicht van de wijzigingen ten behoeve van de auditcommissie

Ontwerpbestemmingsplan Sint Hubert Kerkpad ong

Samenvatting

Het college van Mill en Sint Hubert heeft in december 2021 ingestemd met het principeverzoek om medewerking te verlenen aan de bouw van een vrijstaande woning aan het Kerkpad tussen huisnummers 11 en 13A in Sint Hubert. Om de bouw van deze nieuwe woning mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Ook is een anterieure overeenkomst opgesteld om het kostenverhaal te regelen. Verder blijkt uit de uitgevoerde onderzoeken dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen te verwachten zijn. Er kan worden volstaan met de vormvrije m.e.r.-beoordeling als onderdeel van de toelichting op het (ontwerp)bestemmingsplan.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

 1. In te stemmen met afsluiten van de anterieure overeenkomst Sint Hubert, Kerkpad tussen 11 en 13A.
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Sint Hubert, Kerkpad ong.' met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPSHKerkpadong-ON01 en dit in procedure te brengen.
 3. Te volstaan met de vormvrije m.e.r.-beoordeling als onderdeel van de toelichting op het bestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan Vortum-Mullem, Correctie Akkervoortweg 5

Samenvatting

Het perceel Akkervoortweg 5 te Vortum-Mullem heeft in het komplan een bestemming tot "kantoor". Binnen deze bestemming is wonen niet toegestaan. In het verleden was wonen hier wel toegestaan, maar bij de laatste actualisatie van het komplan is deze mogelijkheid per abuis weggevallen. De eigenaar heeft gevraagd dit te compenseren. In de gemeente Boxmeer is al besloten dat de gemeente een en ander zonder kosten voor de eigenaar zal corrigeren.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

 1.  In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Vortum-Mullem, Correctie Akkervoortweg 5 met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPVMuCorrAkkerv5-ON01 en het ontwerpbestemmingsplan in procedure te nemen.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Vortum-Mullem, Correctie Akkervoortweg 5 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage te leggen met gelegenheid tot het indienen van zienswijzen.

Raadsvoorstel bestemmingsplan 'Langenboom, Dorpsstraat tussen 79 en 83 (toekomstig nummer 81)'

Samenvatting

Initiatiefnemer wenst een vrijstaande woning met bijgebouw aan de Dorpsstraat tussen 79 en 83 te Langenboom te realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is door de initiatiefnemer een bestemmingsplan 'Langenboom, Dorpsstraat tussen 79 en 83 (toekomstig nummer 81)’ ingediend en is met hem een anterieure overeenkomst gesloten. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan - zonder exploitatieplan- vastgesteld worden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Raadsvoorstel bestemmingsplan Buitengebied Haps, Putselaarstraat 9

Samenvatting

Aan de Putselaarstaat 9 in Haps is de initiatiefnemer voornemens om een aanbouw te realiseren aan de noordzijde van de bestaande woning. De voorziene uitbreiding valt deels buiten de bestemming 'Wonen'. Voorliggend plan is daarmee in strijd met het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied 2010, Herziening 2016'. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan 'Buitengebied Haps, Putselaarstraat 9' met identificatienummer: NL.IMRO.1982.BPBUPutselaarstr9-VA01 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Raadsvoorstel bestemmingsplan Buitengebied Vianen, Boskamp 16

Samenvatting

Het bestemmingsplan voorziet in een extra bijgebouw voor het beheer en onderhoud van het achterliggend perceel aan de Boskamp 16 te Vianen. De geldende bestemmingsplanregeling laat echter hier de bouw van een bijgebouw niet toe. Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen, waardoor het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Raadsvoorstel bindend adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie onder de Omgevingswet

Samenvatting

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vooralsnog op 1 januari 2023. Voor deze datum moet de gemeenteraad een besluit nemen over de rolverdeling tussen de gemeenteraad (raad) en het college van B en W (college) en over de rol die de omgeving krijgt (participatie). Het besluit moet voor de invoering van de wet genomen zijn. Neemt de raad geen besluit, dan is in geen enkel geval advies verplicht en blijft de bevoegdheid bij het college over buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Ook is participatie op dat moment niet verplicht voor initiatiefnemers die een buitenplanse omgevingsplanactiviteit aanvragen. Het raadsvoorstel ziet erop toe dat over deze punten tijdig een besluit genomen wordt.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Raadsvoorstel Delegeren onderdelen omgevingsplan onder de Omgevingswet

Samenvatting

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vooralsnog op 1 januari 2023. Voor deze datum moet de gemeenteraad een aantal besluiten nemen over de rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van B&W. Met het raadsvoorstel "Delegeren onderdelen omgevingsplan onder Omgevingswet" en het bijhorende raadsbesluit, besluit uw raad over het delegeren van het recht om (herzieningen van) het omgevingsplan vast te stellen, waarbij de delegatie alleen geldt voor de door de raad benoemde categorieën van gevallen. Het Besluit delegeren onderdelen omgevingsplan (hierna: delegatiebesluit) moet voor de invoering van de Omgevingswet genomen zijn. Neemt de raad geen besluit, dan blijft de bevoegdheid voor het vaststellen van (herzieningen van) het omgevingsplan volledig aan de raad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)